HomeIets over de marinePagina 15

JPEG (Deze pagina), 775.46 KB

TIFF (Deze pagina), 7.08 MB

PDF (Volledig document), 16.97 MB

-«~«,~­­.­ j «·¤•~, j A LQ/--. ` A '_ , r.~._ Y V V __ Ui _' I Irllvixiiï
i
13
j
dit valt te betwijfelen , wa11t niettegenstaande alle middelen in het i «
j werk zijn gesteld gaat de aanvulling uiterst langzaam. Nu Y
j verleden jaar een der twee opleidingsschepen voor jongens
buiten dienst is gesteld, wordt het de vraag of er geen terug- i
l gang zal intreden. In het afgeloopen jaar nam de sterkte van
mindere schepelingen af met 4 koppen, ntengevolge eener bc- I
perking_in de werving van jongens". Deze vermelding in de p p
[ Memorie van Toelichting doet de vraag rijzen of spoedige ·­
j aanvulling wel in de bedoeling ligt, dan wel hier een eerste I
j vuurpijl is opgelaten om weer te komen tot twee opleidings- l
j schepen.
[ Gaan wij na hoeveel jongens op `s Rijks kosten zijn opgevoed
l en opgeleid, dan moest het corps matrozen sinds lang voltallig
t zijn. Maar de conditien waaronder de mindere schepclingen
verkeeren zijn van dien aard dat weinigen in dienst blijven.
g Niet de aanvulling van onder laat te wenschen over, maar
j het verloop na eerste dienstverbindtenis is te groot. Van daar ‘
dan ook dat wij slechts licht en jong volk bezitten. In den I
f vreemde is dan ook het gewone gezegde, bij bezoek van onze ·_
Z oorlogsschepen: rxmais `vous n’avez que des enfants à bord zz.
I De jongens der opleidingsschepen worden goed gevoed, goed
l ` onderwezen C11 militair opgeleid. Behoudens kracht en ondervinding
· bezitten de meesten de kundigheden voor een matroos 2dê klasse.
j Er is eenige poëzie door hun bestaan geweven; zij exerceeren
voorbeeldig, schieten schijf, promeneeren, paradeeren. Bitter
is de overgang tot het werkelijk leven. Opgehoopt op de wacht-
L schepen, moesten zij koeliedienst verrichten om te voorzien in L
het gebrek aan werkkrachten op ’s Rijks werven. Hunne klee-
i ding geruineerd zonder vergoeding, verdere opleiding of loonende E
bezigheid weinig; is het wonder dat zij snel in kennis, tucht