HomeAntirevolutionnair of liberaalPagina 9

JPEG (Deze pagina), 858.05 KB

TIFF (Deze pagina), 7.24 MB

PDF (Volledig document), 13.13 MB

1~ » r
« ä
; E
·l
r .
I 7 l
[ gevonden naar buiten, in de openstelling van een asyl
j voor alle om des geloofs wil vervolgden, maar toch g
l ook naar binnen had het, -- dikwerf onder hevige
schokken, - steeds voorbereidend gewerkt in de _
`l diepte, om, naar dennaard zijns wezens, niet te rusten
voordat het zijn invloed zoude hebben doen gelden E
I op ieder maatschappelijk gebied. l
E Welke beginselen eigenlijk in de consoientie des g
l volks hier leefden, kwam eerst aan het licht, toenhet, `
j gelouterd in den lijdensnacht der fransche overheer- '
• sching, voorgegaan door het edele driemansohap van i
§ 1813, als eene natie opstond en in zijne nieuwe wet-
je geving zich over die beginselen _met zelfbewustheid 4
i uitsprak. .
. Geen ander Icon de grondslag daarvan zijn dan het
‘ reeds van oudsher hier gehuldigde beginsel van ,,Vrij­ i
heid", in den loop der tijden allengs ontwikkeld, meer '
~ tot klaarheid gebracht, en door het groote feit der
hervorming op het hoogste gebied zich uitsprekende Q
in het recht des ,,vrijen gewetens", der persoonlijkheid -
ü` des menschen, waarvan nu in dezen tijd de vrije staat
en de vrije kerk de noodvvendige uitvloeisels, de ware r
uitdrukking in eene geordende maatschappij zijn. Wel
; _ werd onder den nog verschen indruk ,,van aristocra-
tische willekeur en democratisch geweld", ter verster-
king ook van de maar al te lang ontbeerde eenheid
van bestuur, aan het beginsel des gezags, een ruimere
plaats toegekend bij de nieuwe wetgeving, waarvan ‘ 1
· ook de kerk den invloed ondervond, - maar, dat de
grondslag daarvan toch in waarheid was het beginsel
der vrijheid, bleek duidelijk toen dit bij de herzie-
ning der grondwet in 1848 meer op den voorgrond
If trad en is bü die van 1887 gelogenstraft.