HomeAntirevolutionnair of liberaalPagina 5

JPEG (Deze pagina), 763.42 KB

TIFF (Deze pagina), 7.22 MB

PDF (Volledig document), 13.13 MB

l
1
li
jl
l
ä
De dwaling is niet nieuw, dat ,,de staat behoort te l
staan onder de voogdij der kerk". D
Luisterrijk en zeker in haar reinste opvatting open- l
baarde zij zich in dien Kerstnacht te Rome, toen I
j _ ,,de stedehouder van Christus" de keizerlüke kroon
plaatste op het hoofd van den in aanbidding ver- i
zonken Karel den Groote.
Sedert heeft zij de Roomsche kerk niet verlaten,
maar wel allengs haar godsdienstig waas verloren.
In den loop der tijden heeft zg voortdurend aan- `
leiding gegeven, dat staat en kerk met afwisselend
gb geluk in elkanders rechten ingrepen en daardoor niet
weinig ellende over de volkeren gebracht.
Door het Protestantisme, opkomende voor de vrij-
jr heid des gewetens, voor de persoonlijkheid van den
~ mensch, is zij in beginsel voorgoed veroordeeld.
ln beginsel, niet terstond in de prakrfgyk. Wij weten
hoe Duitschland’s hervormer, ,,in wiens groote hart
het christelijk beginsel van vrijheid en het christelijk
beginsel van gezag om den voorrang dongen" ‘) in de
tweede helft van zijn openbaar leven, onder den indruk
van den vreeselijken boerenkrijg en de Munstersche
gruwelen, meer geüverd heeft voor het beginsel des
gezags, terugdeinzende voor de volle toepassing van
dat der vrijheid, waarvoor de tijden nog niet rüp
` 1) Dr. D. Chantepie de la Saussaye, Het Protestantisme als politiek
beginsel.