HomeAntirevolutionnair of liberaalPagina 17

JPEG (Deze pagina), 851.59 KB

TIFF (Deze pagina), 7.31 MB

PDF (Volledig document), 13.13 MB

15 i
vinden zgn, om tot eene oplossing der schoolquaestie
l V te geraken? á
_ Zonder in bijzonderheden te willen treden, is de
° vraag hier toch wellicht niet geheel misplaatst, of `
men dat doel niet reeds wat nader zoude zyn, indien r
r men, dien strijd om den voorrang tusschen openbare `
en bijzondere school stakende, in den geest der wet "
van 1857, zich die beiden niet tegenover maar naast
elkander dacht, de ééne de andere aanvullende, al `
naar plaatselijke behoefte dat eischte ; - indien men I
ophield, elkander over en weer te verketteren, omdat i
V men of in de openbare, of in de bijzondere school
» werkzaam is? En dat niet alléén, omdat het is liefde-
Y loos, maar omdat het óók is onwaar; -- want even- _
min als de openbare onderwijzer ,,per se" moet zijn l
een ongeloooige, evenmin geeft het werkzaam zijn in
eene büzondere school een brevet van waar geloof.
c En wordt toch ook niet de waarde eener school f 1
t v eigenlük veel minder bepaald door hare benaming, l
** dan wel door den persoon des onderwijzers? En dit ‘
1 niet alleen op intellectueel gebied, maar vóóral ook j
1 op het gebied der opvoeding? Zal niet het karakter
` van den onderwijzer in dezen veel, zeer veel afdoen? i
V En zal ook niet de christelijke waarheid -­- doch ,
‘ slechts waar die is opgenomen in het kart en doorge-
· drongen tn het leven - den onderwijzer voldoende in V 1
_ al staat stellen, om, hetzij hij in eene bijzondere school
g is geplaatst, dan wel in eene openbare, met de noodige
wüsheid, in het hart der kinderen den weg te banen ,
voor het koninkrijk der hemelen, en het daar zeker
niet te verstoren?
{ Zal men die zoo gewenschte samenwerking weldra ' r
{ met kracht zien komen? Wie zal zich vermeten dit
` te voorspellen! V
Maar zeker niet zoolang men zijn éénzijdig stand- ,
ä
j .
l ir