HomeAntirevolutionnair of liberaalPagina 16

JPEG (Deze pagina), 786.71 KB

TIFF (Deze pagina), 7.31 MB

PDF (Volledig document), 13.13 MB

· 14
of ongoloof to oordoolon; gostold, dat hot dan oons
.,, word uitgomaakt, dat allo liboralon ongoloovig, allo i j
antirovolutionnairon goloovig waron, ~ zoudohioruit x
dan noodwondig mooton volgon, dat do oorston dwaal- l"
don op staatkundig gobiod? Zoudo zuivorhoid dos go-
loofs indordaad waarborgon togon staatkundigo dwa­ ‘
ling? ­- Immors, néén? - Nu, dan bohooft dus ook _
¢ goon vorschil in goloof oon bolotsol to zgn togon sa-
monworking op hot gobiod van don staat.
Maar or is moor. - Of staan wg niot allon, wolk j
ook iodors bijzondor goloof, wolko ook do mato van
iodors godsdionstigo ontwikkoling zg, ­ bowust of 4
z‘ onbowust, ­- op donzolfdon bodom dor liofdo Gods »
` in Christus? ~ Bracht niot bovondion_ZQn wil ons in ‘;
nauwor vorband tot olkandor, door to zijn één volk,
j ééno natio? l
En zijn dan dozo bandon niot krachtig gonoog, om tot
samonworking to dringon, ~ waar dio maar oonigs­ i
zins niogolgk is, - alloroorst juist tot behoud van dio ~
éénhoid van volk, van natio, waarin wij goplaatst “"
i zijn?
i En zoude dio samonworking dan ook niot mogolijk j
zijn, mits wg, zooals gozogd is, ons bopalon blijvon
tot hot gobiod van don staat on ons goloof - niot .
op dat gobiod tor zijdo stollon, wat natuurlijk oono
onmogolijkhoid is, omdat hot is ons oigonlijk leoeu, _ · j
maar intogondool - in ons aankwookon on vorstor· i°
kon, opdat hot zich naar buiton krachtig kunno opon- E
baron in do liefde, waardoor wij juist bewaard zullon ;
wordon, om onzo bijzondoro godsdionstigo niooning i
aan andoron op to loggon als oono wot, wat ovoral, j
maar op hot gobiod van don staat in dubbolon zin, `
vorkoord is? _ i_
Zoudo ook niot, mot die liefde in hot hart Ion mot
_ oon ernst/lgeu wil daartoo, do noodigo sarnonworking to
4
2
1