HomeAntirevolutionnair of liberaalPagina 14

JPEG (Deze pagina), 795.77 KB

TIFF (Deze pagina), 7.27 MB

PDF (Volledig document), 13.13 MB

. 12
lijk de bovenhand te verkrijgen;-het valt toch gemak-
kelijker een ,,program van actie" op te stellen, dan
j t een program tot verdeeling van den buit; - maar
l dit is zeker, dat, indien kerkelijke invloeden overwe- l“·
gend worden in ons staatsleven, de wgye ontwikkeling j
j van dit laatste wordt belemmerd, een terugtred wordt j
gedaan 0p den wcwcn weg. 5
j En zoude het dan niet plicht zijn voor ieder, die
ïY vrij man is en vrij man wil blijven; - plicht nog g
zooveel te meer'), voor ieder, die weet, dat hij in
jl Christus tot vrijheid geroepen is, en daarom ieder
j juk, dat menschen hem in naam van den godsdienst, l
. ._ in naam van het Christendom, ja, in naam van den l
; ­ Heer zouden opleggen, met verachting afwijst, omdat
hij weet, dat dit is leugen; - zoude het dan geen
j . dure plicht zijn om het streven van die partü te
weerstaan ‘l
Is niet het ware en dus het christelijke standpunt
Q in dezen, dat wü, pal staande voor de in den loop
der eeuwen door Gods leidingen verworven staatkun­ dt
dige voorrechten, niet gedoogen, dat daarvan, onder T
r den schijn van een hooger beginsel te volgen, ook {
l _%`. 5
g 1) Hier vinde nog eene plaats het woord van Ds. Ch. de la Saussaye: `
»Leert ons niet de ondervinding van alle eeuwen, dat, zoo gemakkelijk
f het is den mensch te doen bukken onder eenig menschelijk gezag, hetzij F
T kerkelijk of maatschappelijk, het ook evenzoo moeielijk is hem op te
wekken uit zijn gewone rust, hem den plicht der vr;]/zeid, de noodmkg­ ,
lykheid der wedergeboorte enderpe1·.s00n/g)'kevränzakim;tedoengeuoelenw
j waarbij Mr. van der Brugghen in zijne »Sl:udiën over gezag en vrijheid"
dit aanhalende, zegt: >>Hoc zal het liberalismus er toe komen om in te j
zien, dat het waarlijk geen theologisch dilettantisme is, den plicht der j
j vrgheicl en de noodza/salykheérl der iuedergeboorte als twee volstrekt on-
afscheidelijke zaken, als correlatieven samen te voegen? Gewis niet, door j
dat Iiberalismus in den waan te laten en telkens daartoe terug te brengen,
dat wedergeboorte, christendom, den plicht der vrijheid op maatschappe-
, lijk gebied uitsluit ?"
.a l
4
~ è