HomeAntirevolutionnair of liberaalPagina 13

JPEG (Deze pagina), 857.58 KB

TIFF (Deze pagina), 7.26 MB

PDF (Volledig document), 13.13 MB

I i
. i
l l
l
naar het beeld Gods, zich geen wet mag en, zoo hij
E Waarlijk mensch, vvaarlgk levend is, ook niet zal laten
L opleggen 2
1,,, Maar hierom dan ook, op dit punt in strijd zijnde j
met het Ware christelijk beginsel, zal die partg wel
door ,,Ohristelgke” leuzen, aan haar particularistisch
standpunt ontleend de menigte kunnen verblinden en §
, tot zich trekken, en daardoor den gang der zaken g
belemmeren, maar nooit bg machte zgn om de natie
op de baan der ware ontwikkeling vóór te gaan.
,,Elke politiek, die zich identifieert met eene chris-
telgke richting, identifieert zich daardoor noodzakelijk,
j onvermijdelijk met een of ander christelgk leerbegrip
_ en wordt daardoor noodvvendig exclusief, schoon zg
* daarbij zeer verdraagzaam kan vvezen; zg wordt, wat
, meer is, idealistisch; zg zoekt haar ideaal of in een
geanticipeerde toekomst, of in de verledenheid, in den
l tijd van den bloei en de heerschappij van haar leer-
5 begrip en miskent juist daardoor de actualiteit waarin, i ­ l
_l ook buiten dit leerbegrip, - al ware dat leerbegrip `
m' ook het beste, - nog veel christelgks, goeds, edels,
voortreffelgks te vinden is. De ruime blik, vvelke al
_ dat christelgke, dat goede, dat edele overzien en Waar- l
` deeren kan, en er zich gaarne mede vvil assimileeren,
die blik ontbreekt noodzakelijk aan het zich met een
bepaald christelijk leerbegrip identiliëerend, eigenlijk
gezegde antirevolutionnair stelsel in staatkunde. j
Daardoor is de antirevolutionnaire politiek in haar
eigenaardigen zin exclusief en daarom is zg niet natio#
naal." ‘) j
Ik zal mg natuurlijk niet verdiepen in wat de gevol­
gen zullen zgn, indien het aan die partij Werkelijk geluk- gg
ken mocht, door vereeniging met andere partijen, tgde-
? 1.-
{ ' ') Mr. van der Brugghen, zitting 2" Kamer 25 Mei ’56.
l
l
i ä
_ jl