HomeAntirevolutionnair of liberaalPagina 12

JPEG (Deze pagina), 813.21 KB

TIFF (Deze pagina), 7.26 MB

PDF (Volledig document), 13.13 MB

T
‘ 10
lutie, -- óók heeft bestreden de vrijheid van den
mensch, d. i. de souvereiniteit des gevvetens, die J;
f 7 door de revolutie eerst tot haar volle recht is ge- L
komen? ‘) ` 1,,,,
_ Of is die partij, - in Duitschland in het leven ge- 5
j roepen door Stahl en Hengstenberg, later in ons land
overgeplant en met uitnemend talent voorgestaan door
, Groen van Prinsterer, - haar ontstaan niet daaraan
" verschuldigd, dat men de uitingen van den zich na
i de revolutie steeds vrijer ontvvikkelenden menschelij­
1 ken geest niet is tegemoet gegaan in de kracht des
[ Geestes, bij het licht des Evangelie’s het vvare dat
. ,_ daarin was van de leugen schiftende, om dat te be-
houden, te leiden en daaraan een uitweg ten goede `
j te banen; -- maar dat men, den adel der mensche­ ql
§ . lijke natuur, als tot persoonlijkheid aangelegd, in die j
uitingen miskennende, gemeend heeft die te moeten
j en te kunnen onderdrukken door een stelsel, vvel kun- j
. stig inééngezet en strookende met de letter van Gods j
Q Woord, maar uit zünen aard onmachtig, omdat het- t
i naar zijn dubbelzinnig optreden, óók in verband staande W
» tot het gebied des geloofs, - zich als wat vvil doen
, opleggen op een gebied, waar de mensch, geschapen
g en de antirevolutionnaire partij is het ·woord van de la Saussaye ook
opmerkelijk (ibid. p. 56) dat, >>het antirevolutionnair staatsrecht zijne the-
, oretici meer in de lutliersche, ja in de Ira!/mlie/te kerk heeft gevonden
F dan in de gereformeerde?
Bunsen çZeichen der Zeit) over Stahl`s leer der kerk sprekend, zegt:
»Hernn Stahl`s Ansicht ist nicht lialb katholisch,sondernganzkatholisch,
E oder (damit keine Unklarlneit bleibe) ganz papistiscl1."
1) ))Il (3St Vl'Etl, ({LlC CB I]`CSl, point pit? Sä I)l'OjQ)l‘G ’GI`l.l1 Gt S_Oll l)l‘0Pl'C
, effort, que l’Eglise Chrétienne est arrivée à la hberté; c’est _l’esprit hu-
niain, qui, en s`élevant et sätfranchissant, a affranchi la conscience hu- ,
maine; c’est la société laïque, qui, en cherchant pour elle meine lujustice `ï
et la liberté, les adonnéeshje devrais dire imposées,àla société religieuse."
Guizot. L’Eglise et la société Chrétienne '
è