HomeAntirevolutionnair of liberaalPagina 11

JPEG (Deze pagina), 841.45 KB

TIFF (Deze pagina), 7.18 MB

PDF (Volledig document), 13.13 MB

“`F'
ll 9
z 1
r { van het christendom in" staatkundig gewaad ge-
j stoken? ‘) ë
Waai· zij op het gebied van de kerk, in zake van i
het geloof, behoefte gevoelen, om door eene formule .,
gl zich te laten binden, wie zal hun het recht daartoe A
g betwisten, - al is het ook, dat ieder die weet, dat
,,waar de Geest des Heeren is, daar vrijheid is" zich
zeker niet aan die formule zal onderwerpen ; - maar
waar zg diezelfde voorschriften, in daartoe geêigenden
2 vorm omgezet, trachten over te brengen op het ge-
bied van den staat, trachten geldend te maken voor
· de geheele natie, wat is dit anders dan de oude dwa­ ä
ling: de kerk te doen heerschen over den smet ? Zoude
‘ ook niet hieruit voor een groot deel te verklaren zijn
die geheimzinnige aantrekkingskracht tusschen die
i partij en de kerk van Rome, die maar al te verheugd
is een deel harer afgedwaalde zonen te zien terug-
keeren onder die oude banier, en als hulptroepen
dienst doen ter bereiking van ·l1et,_doel, dat nooit
gi uit het oog verloor? ’)
r lg Maar hoe is dit alles van protestantsche zgde te
verklaren ‘l
Is het niet omdat men is afgeweken van de baan
° door de Hervorming ons geopend, omdat men geen
ïj 'A recht heeft laten wedervaren aan de persoonlijkheid
in den mensch?
Is het niet omdat men, met recht opkomend tegen ik
de souvereiniteit der rede, - die afdwaling der revo-
vv l
’) >>Gomment des amis chrétiens peuvent ils oublier que le principe (
antirévolutionnaire n’est autre que le principe chrétien et protestant," . . . . ë
>>N0us croyons avoir agi d’après un seul et même principe en appliquant
nos maximes soit à lEglise soit à l’Etat."
" Groen van Prinsterer. Le parti antirévolutionnaire et confessionel dans
i , l’Eglise Ptéformée des Pays­Bas. li
“) Met betrekking tot deze verwantschap tusschen de kerk van Rome 3
l
J
l