HomeAntirevolutionnair of liberaalPagina 10

JPEG (Deze pagina), 815.65 KB

TIFF (Deze pagina), 7.18 MB

PDF (Volledig document), 13.13 MB

f “`F'
_ 8 ?’
. A [
En zoo staan dan nu die beiden daar, in vrijheid
naast elkander, de staat onafhankelijk van de kerk,
de kerk zelfstandig in den staat, beiden getuigen van
_ den zegen Gods op het werk des menschen in de door gl
p Hem in den loop der eeuwen geopende banen, en
beiden ook op hunne beurt voor de toekomst een
, heerlijk arbeidsveld openende, waarop de vrije mensch Q
°` in zoo verschillende betrekkingen tot een zegen voor
i zijne medemenschen kan worden gesteld!
r Maar zeker niet zonder strijd. In deze bedeeling
zal toch wel niets, -­ en het edelste wel het minst, - .
. zonder strijd zich kunnen handhaven.
Geen wonder dan ook, dat tegen deze zegeningen ‘
Y Gods van den nieuweren tüd nog altijd strijd wordt
gevoerd.
i Dat onder die bestrijders zich bevinden ontevrede­
nen, die, tegen iedere maatschappelijke orde gekant,
. haar omver willen werpen in de meening zelven daarbij
; iets te zullen winnen, dat is te verwachten. _l
1 Dat ook de kerk van Rome niet kan vergeten, dat , Q;
¤ zij eenmaal heerschte over staten en volken, dat zü
i, de Hervorming niet willende erkennen als eene nieuwe
ix ontwikkeling in het Koninkrijk Gods, maar slechts
g een voorbijgaand verschijnsel achtende, zich geroepen j
meent al hare gevolgen te blijven bestrijden om eigen j
Q verloren macht te herwinnen, en alzoo ook de vrij-
ä heid van den staat, hetzij openlijk, hetzij bedektelijk,
blijft bekampen, dat is te begrijpen.
ä Maar hoe is het te verklaren, dat een deel der pro-
testanten, als in eigen ingewand wroetend, niet op-
- houdt een der heerlijkste vruchten van het protestan­
tisme te belagen, den vrijen staat trachtende te be-
. heerschen door een politiek program, dat eigenlgk niets · f
·_ anders is dan de regel /zw/ms geloofs, hammer opvatting