HomeDe bewaring van de vaderlandsche kerk in 1588, 1688 en 1888Pagina 9

JPEG (Deze pagina), 874.98 KB

TIFF (Deze pagina), 8.05 MB

PDF (Volledig document), 20.26 MB

il
r
j.
7
`I
l gemeene werking des Heiligen Geestes eert de echte zoon
,. der Hervorming de bestaande wetten en instellingen op èlk
gebied, bij alle gebrek dat hij er in ziet en wettelijk bestrijdt
als gevolg der menschelijke zonde.
$ Gij begrijpt, dat dit beginsel, ’t welk het leven der Hervormde
· volken beheerscht, in lijnrechten strijd met het Roomsche be-
H ginsel is, volgens hetwelk alléén de geestelijkheid als het or- ·
gaan des Heiligen Geestes optreedt, zich houdende voor de dé t
l middelares tusschen God en den mensch, en den Paus voor ‘
. den Stedehouder van Christus. Maar gij gevoelt dan ook,
waarom door alle machten, die zich daarvoor bogen, de ver- ‘ J
nietiging vooral van onze Hervormde Kerk werd gezocht, met ;
name door Filips II en door Jacobus II, in dat opzicht ge- ï
` trouwe dienaren van den Antichrist. I
` Filips was een zeer geducht vorst. Behalve Spanje en de
Zuidelijke Nederlanden bezat hij o.a. Amerika, Portugal, Oost-
f" Indië, en het beste deel van Italië; geen vorst was in dien
l tijd machtiger en rijker dan hij. In zijnen overmoed wilde hij
eene wereld­monarchie stichten, en dat ten behoeve van de
Roomsche hierarchie. De beide Staten, die haar het meest in den j
weg stonden, moesten krachteloos gemaakt worden: Engeland ä
’t eerst, dat het kleine Nederland gesteund had, daarna en
dientengevolge Nederland zelf, ons dierbaar voorgeslacht, dat
zoo moedig en dapper standhield in deze veste der Chris-
j telijke waarheid. ? ‘
Eene vloot werd uitgerust, wier wederga nog nooit door
de wateren gedragen was, zoo rijk aan schepen, ervaren krijgs­
lieden, geld en levensmiddelen, en straks door den bekwamen j
·*‘ Parma van uit Duinkerken krachtig ondersteundzbij voorbaat E
de onoverwinnelijke genoemd; onder de banier van de Hei- l .l
lige Maagd, _en met de Inquisitievlag voorop, door den Paus 3 j
gezegend en aan de kerk van Christus gewijd ; voorzien van g
. l l