HomeDe bewaring van de vaderlandsche kerk in 1588, 1688 en 1888Pagina 7

JPEG (Deze pagina), 884.77 KB

TIFF (Deze pagina), 7.99 MB

PDF (Volledig document), 20.26 MB

i
t nl
J ‘V
5 HE
F onmogelijk vergeten den jongsten nood, waaruit diezelfde Kerk l
,, gered werd, die ’Kerk, die, hoe diep ook veracht, hoe zeer
ook verzwakt, hoe zondig en schuldig ook, nog altijd de ba- ° ‘
nier van Christus draagt, en het zout onzer maatschappij, of
‘? de machtigste factor van ons volksleven is. Althans mij aan- I
j gaande, ik zal den Heer loven die mij raad gegeven heeft,
j ' en mijne geloften Hem betalen, nu in de tegenwoordigheid A .
‘ van U allen. ‘
l Wij volgen daarin het beroemdste voorbeeld van den eeuwi­ 3
‘ gen Verlosser. David merkt het in ons tekstwoord 2) op, dat ` j
God het bedrukte volk verlost, maar dat Hij de hooge oogen '
vernedert. Dat is de regel, dien Hij in zijn wereldbestuur volgt i
ten behoeve van gansch zijne kerk, een bewijs tevens vande
_ juistheid der zooeven door voorbeelden toegelichte stelling,
dat Hij een iegelijk vergeldt naar diens werken. Als zijn
volk bedrukt is, dan roept het tot Hem in het besef van ‘
`T” onwaardigheid en onvermogen, in de rechte stemming alzoo j
{ N waardoor de Heer verlossing wedergeven kan; maar wie hoog- V.
_ moedig daarheen treedt, ook al is hij een David, vertrouwen- e
de op zijn zwaard, of op zijn verstand, of op zijn geld, of
op zijne talenten, die ondervindt dat God ook een worstelaar
l is. Zulk eene vernedering is niet zelden middel tot verhoo- Qi
ging zijns volks, en tot beide gebruikt de Almachtige, gelijk ji
. David in dit danklied opmerkt, even goed de elementen der
natuur als de strikken des doods; ja door benauwdheid en [
` uitredding beide, door bewaring in zijne kracht, brengt Hij " §
; nader tot de beloofde en verworvene heerlijkheid. .
ä Als wij dus de bewaring van onze Hervormde Kerk in drie
"* onderscheidene keerpunten herdenken, dan onderzoeken wij als
4 vanzelf:Waarvoor?VVaardoor?Waartoe?1n.a.w. l
naar ’t gevaar dat dreigde, naar de middelen die gebruikt, G
V en naar de vruchten die genoten werden, terwijl wij besluiten L
i
l .
i
l
l ;.
l i
F Y E