HomeDe bewaring van de vaderlandsche kerk in 1588, 1688 en 1888Pagina 5

JPEG (Deze pagina), 783.22 KB

TIFF (Deze pagina), 7.90 MB

PDF (Volledig document), 20.26 MB

a, ~ e«­-W V te er e
l ·
l
Ii
l I
i
à ­ .
_s
l

,,Laat ons blijde zijn en vreugde bedrijven en G
J l Hem de heerlijkheid geven!" Zulk eene roepstem ,
l komt ook thans van den hemel tot ons. Met het oog op ;
J Babylon’s val en de komst van de bruiloft des Lams weer-
· klonk zij als profetische stem, en wij gedenken nu gebeurte­
i nissen, die onvergetelijke voorboden der volkomene vervulling _,
~ zijn. Wij gedenken de bewaring onzer dierbare Vaderlandsche ‘i
T Kerk in drie gevaarvolle tijden.
Den 26Sï@¤ November 1588 was het Leydsch Atheen ge-
tuige van eene zeldzame plechtigheid. Op dien van Regee­
ringswege ingestelden openbaren dank- en vreugdedag wegens F.
l den ondergang der ,,onoverwinnelijke” vloot werd een zege- V ;
jp teeken van buitengewone afmeting opgehangen in het koor
_van de Pieterskerk: ’t was het bovenste deel van een wimpel,
L afkomstig van een door de dappere Zeeuwen veroverd schip. `
En toen nu dat dundoek later uitgerold hing, werd er afgo­ I p·
dische eer aan bewezen; gelukkig, niet door het nakroost der vi
Ai veroveraars; het droeg toch eene Roomsche afbeelding van C , l
den Heiland aan het kruis. Dientengevolge werd het weer
opgerold; het werd weggeborgen en -­ eindelijk ver- A
+ geten 1). F
Q ,,Vergeten" ­- ja, dat geschiedt met zoo menig stuk li h
l geschiedenis, waarop Gods eigen vinger schreef: ,,Vergeet if .
L ze niet, ’t is God die ze u bewees!" ,,Weggeborgen".- ii
+· i
`