HomeDe bewaring van de vaderlandsche kerk in 1588, 1688 en 1888Pagina 24

JPEG (Deze pagina), 765.08 KB

TIFF (Deze pagina), 8.01 MB

PDF (Volledig document), 20.26 MB

a a j
2 22 1
C te worden gelaten; neen, om ze des te beter te gebruiken · C
` tot nut van uzelven en van anderen! En zoo de tegenwoor­ .
X dige opwekking zulk een kerkelijk karakter niet steeds meer
verkrijgt, dan wordt ze door grooter strafgerichten gevolgd! ’
Vooral één punt niet vergeten! Ik denk aan het vierde Y
gebod: ,,Gedenkt den Sabbat, den dag des Heeren, dat gij g
! dien heiligt." ­ En ook dit niet: Weest in Christus gehoor- l”_
zaam aan die over u gesteld zijn, en: ,,Gij Heeren! doet
uwen dienstknechten recht en gelijk". Doch waar zou ik ·
eindigen, indien ik zelfs maar aanstippen wilde wat wij te
samen hebben te betrachten? Evenwel, nog ééne herinnering!
Wij hebben te danken voor veel goeds; laat ons bidden om ik »
meerdere genade, vooral om de genade des Heiligen Geestes,
, die levend maakt en levend houdt. Wij hebben van de macht ’ "
des gebeds gesproken, welnu, dat onze begeerten in alles door .
bidden en smeeken met dankzegging bekend worden bij God. p
Ik zeg in den geest menigeen dank voor ontvangen steun; ‘
och, dat hij de gronden daarvoor vermenigvuldige door ver-
menigvuldiging der voorbede, ook voor mij, opdat ik door den
Heer getrouw worde bevonden in het toevertrouwde werk, en i
opdat wij allen te samen eens verschijnen voor den rechterstoel _
van Christus als behoorende tot dat volk, dat, in welk kerk- I
` verband dan ook, van alle bedruktheid verlost, van alle hooge _
oogen bevrijd, van alle zonde en alle kwaad gereinigd, en l,
' alzoo bewaard tot de zaligheid, Hem eeuwig looft, wien toe- :
komt de lof en de eer en de dankzegging in alle eeuwigheid.
Amen.
i
ii ‘