HomeDe bewaring van de vaderlandsche kerk in 1588, 1688 en 1888Pagina 23

JPEG (Deze pagina), 904.69 KB

TIFF (Deze pagina), 7.95 MB

PDF (Volledig document), 20.26 MB

ls
2I
met het oog op de tuchtzaken der laatste maanden, deze wer-
. den behandeld naar de allereerste beginselen van eerlijkheid
·` en goede trouw. Maar met het oog op zooveel anders, dat
Z doet denken aan het beruchte woord van Kain: ,,Ben ik
y mijns broeders hoeder?" ja, dat als een algemeen gebrek be- j
treurd moet worden. Er heerscht onder ons veel te weinig
medelijden met de onwetenden en dwalenden, en zijt gij ` i
waarlijk dankbaar voor de bewaring ivan de kerk, die de vrije - j
genade op het hoogst verheerlijken wil, dan komt gij met een
· bewogen gemoed, zonder smaadwoorden, door liefdevolle be-
” langstelling gedreven, tot de afgedwaalden, om hen tot Chris-
tus en dus ook tot onze gemeenschap terug te brengen! Me- r
delijden is het onmisbaar vereischte tot alle kerkherstel.
I Daartoe hebben wij onszelven te oefenen in de waarheid, g
l die naar de godzaligheid is. Wij hebben behoefte aan de
praktijk der godzaligheid, 0 ja; maar nog grooter is de be-
hoefte aan de kennis van Gods woorden en van Gods wegen.
i De onbekendheid, zelfs met de allereerste beginselen, is
schrikverwekkend groot. Vandaar zooveel afscheiding van
onze kerk, zooveel afwijking van de waarheid en gerechtigheid,
zooveel verdeeldheid onder de broeders, zooveel wanhoop en
ongeloof bij leden onzer kerk: maar ook zooveel toejuiching ·
van valsche leuzen, zooveel ingenomenheid met verkeerde
middelen, zooveel volgzaamheid jegens dwalende voorgangers.
G , Wijzelve hebben het voorbeeld te geven van hooge waar-
deering der prediking van den vollen raad Gods, en onszelven Y
dagelijks te laten onderwijzen door den Geest van God uit het
Woord van God. Stelt dus ook zelve uw openbaren eeredienst
er beter op prijs: ook ons eigen kerkelijk leven laat zooveel te
wenschen over, en wordt getrouwer in de betrachting van
‘ uwe kerkelijke plichten. Uwe kerk, uwe gemeente, uwe goe-
j . deren, uwe rechten zijn niet gered geworden om ongebruikt
i sê