HomeDe bewaring van de vaderlandsche kerk in 1588, 1688 en 1888Pagina 22

JPEG (Deze pagina), 792.79 KB

TIFF (Deze pagina), 7.95 MB

PDF (Volledig document), 20.26 MB

1 ~·rm#1;‘i"‘<;""ï#"i""‘“fiiL"ï“""‘oi "iïïi o ’.» ;-;Q.-] gr .k4. I s i‘ ;L, M.
‘ ` 2O
lid van Christus niet enkel behoeden en doen groeien, maar C
ook alle ding tot zijne zaligheid doen gedijen. Alzoo zingen .
` wij psalmen in den nacht, buigen althans ons hoofd onder ·`
de kastijding, die - dit weten wij - tot onze heiligma~ Z
king dient. _ y
Tot onze heiligmaking! Gel.! Ik heb bange en bittere dagen
doorleefd. Er is ­­ ik zeg niet op de rekening van welke
zonden in mij geschreven al datgeen wat ambtshalve, wat uit
gehoorzaamheid aan Christus, gedaan werd. Om de ontvangen
verlossing, zeer zeker, maar ook om hetgeen ik voor mij. ‘
zelven leeren mocht, dank ik God voor den weg, dien Hij i
met mij hield, en mag ik met destemeer klem- en nadruk
u toeroepen: Volgt gehoorzaam zijn gebod: ’t is ook onder
, zijne slaande hand zoo goed, zelfs al gebruikt Hij daarvoor
menschenhanden ! i
Maar laat ons dan ook afleggen alle gramschap, toornig­­
heid, kwaadheid, en geroep; liegt nooit tegen elkander of 9-
tegen eenig mensch; vergeldt geen kwaad voor kwaad; hebt
uwe persoonlijke vijanden hartelijk lief; ja vergeeft metterdaad,
zoo dikwijls als vergeving verlangd wordt. Een overwinnend
vijand is een edelmoedig vijand; doch meer dan overwinnaar
moet gij zijn, gij moet den overwonnene in uwe zegeningen
i doen deelen.
Gaat dan met het woord van Christus, in den arbeid der
liefde, rechts en links! Weest niet tevreden met de vrucht; H I ,
die reeds ontvangen werd; maar zoekt het weggedrevene op,
heelt het verscheurde, giet olie in de wonden! Doet het werk
‘ van den barmhartigen Samaritaan aan onze kerk; die veel
gelijkt op den halfdooden man der u bekende gelijkenis! Er ;~
_ zijn in de Kerkorde zwakke, bedenkelijke, zelfs onverdedigbare
punten; het Kerkbestuur laat veel te wenschen over; de ‘
Kerkdienst heeft veel verzuim te betreuren. Ik zeg dit niet j
rl
· l