HomeDe bewaring van de vaderlandsche kerk in 1588, 1688 en 1888Pagina 21

JPEG (Deze pagina), 890.10 KB

TIFF (Deze pagina), 8.02 MB

PDF (Volledig document), 20.26 MB

2 ·
. a
i
I
I
IQ
volmaakte wil van God zij, en al uw hulp en kracht alleen
van God verwacht. Gij zijt nog niet van al uw vijanden verlost!
‘ Dan - en ziet daar de tweede les - zult gij zelfs in de
donkerste oogenblikken uwe hoop stellen op den levenden
God, in wiens hand alle dingen zijn, mits wandelende naar ë
uwe kennis van zijnen wil, en doende wat uwe hand vindt
j om te doen. ,,Bidt en werkt", in dit vereend gebod is
ii de levenskunst aangeduid, maar ook het geheim van zege-
vierende dapperheid, van goeden moed, van taai geduld, ·
van onbezweken hoop. ,,Ende desespereert niet", de geschie­
i f denis roept het ons met den beroemden stichter van Batavia
toe, in allen strijd voor waarheid en recht. Al ziet gij per- " L
soonlijk den triumf hier beneden niet, de hooge oogen wor-
` den toch zeer zeker vernederd, en God komt op zijn tijd
om recht te doen dengenen die dag en nacht tot Hem roepen!
Maar weest dan ook zelf met ootmoedigheid bekleed!
· ,,l/laakt het niet te veel, dat gij hoog, hoog zoudt spreken"; `i
_ maande reeds de verloste Hanna, die zoolang om hare ellende
veracht geworden was, en vergeet bij geen enkele zaak dat gij
zelf de uitkomsten niet in uwe hand hebt; ,,die zich aangordt,
beroeme zich niet als die zich losmaakt". Wordt gij op den j
weg die u recht schijnt beproefd, gij wordt niet verbitterd
noch verslagen; en gaat gij daarop vooruit, gij roemt niet in j
uzelven, maar gij geeft Gode de eer. De ootmoedige ver-
wacht het niet van de heuvelen, noch van de bergen, noch
van zichzelven, maar ontvangt het kwade zoowel als het goede
uit de hand des Vaders, wetende dat hij eenmaal van alle
boos werk verlost en met alle heil gezegend zal ïijn. J
. ja, alle dingen moeten ons ten goede medewerken. Door
4 lijden tot heerlijkheid, door storm naar de haven der ruste; .
! door de wateren der smart naar het land der eeuwige vreugde !
J Hij, die de Kerk in haar geheel bewaarde, zal ook èlk levend