HomeDe bewaring van de vaderlandsche kerk in 1588, 1688 en 1888Pagina 18

JPEG (Deze pagina), 809.43 KB

TIFF (Deze pagina), 8.00 MB

PDF (Volledig document), 20.26 MB

> `
16
_ aldus ontstane onmacht van koning en volk werd voor de
K gezuiverde religie, den vrijheidsgeest der Hervormden, den
Nederlandschen koophandel en zeevaart, de ontwikkeling van .
de Republiek van lieverlede zooveel ruimte gemaakt, dat deze
` binnen korten tijd aan het hoofd der wereld stond; terwijl
i ook Engeland van vele stoffelijke en geestelijke zegeningen
weet te roemen.
r De intocht van Willem III in Londen heeft hem en ons enhet
Engelsche volk veel gekost: bloedige veldslagen moesten ge- M I
leverd worden; door de nijdige, de loerende, de woedende, door J
V de vernederde, niet verootmoedigde hooge oogen van vele onder-
A danen werd hem zijne kroon een distelkrans: zorgen en moeiten
i werden ruimschoots zijn deel. Maar de geloofsheld mocht zijn
Q arbeid bekroond zien met de vrucht, die hij door alles en altijd
S zocht: de bevestiging van de Hervormde Kerk in Engeland, in
i Holland, in Europa: geen Spaansch, geen Fransch, geen En- ·
gelsch, geen Europeesch vorst heeft daarna ooit weêr ge- '
waagd, wat Rome bovenal begeerde.
En zeer zeker! in onzen jongsten strijd, binnen de grenzen
p der Vaderlandsche Kerk gevoerd, zijn ook diepe wonden
geslagen, teedere banden verscheurd, groote kloven gegra- E
ven, vele ergernissen aangericht; onze kerk heeft verschei-
dene broeders en zusters verloren, die een goede reuk van
Christus waren; wij doleeren van harte over zooveel ellen- v` ·
, de. Maar de winst is ook groot. De benauwende damp-
kring is door het losgebroken onweder gezuiverd, en wij
ademen in frisscher en zachter lucht. De beroepen leeraars
kwamen bijna allen, en dat met volvaardigheid en blijmoe­ ‘ ·
E, digheid. Zij werden met dankbaar vertrouwen begroet. De ` -
I offervaardigheid nam sterk toe, en er heerscht eene alge- s
` meene opwekking om saàm te bidden, saäm te strijden, saám al
te arbeiden, zonder ééne schrecle .te wijken voor den geest,
l
. n I