HomeDe bewaring van de vaderlandsche kerk in 1588, 1688 en 1888Pagina 17

JPEG (Deze pagina), 788.25 KB

TIFF (Deze pagina), 8.09 MB

PDF (Volledig document), 20.26 MB

-..-..Q..,-..........,Q..._,..,.Q.,`,,.,.;,,,....Q,,,;,,.Q_,.;,...;.,Q.l;....`ï..I.l.;aLï...-Z.;”...".'1;‘ïI‘J`;,Z.;ïï:_.;'JTI;?Zï,ï.
”"“ ii I"? J
i
ii
gij
:s5~
Z zäs
i J ii
ä I5 ál
i ïj
heerli'k ehol en en alle on eloof die beschaamd had. ­-­
ä J ëï P g P r,
,3 En wat zeggen wij, nu wij uit onze benauwdheid gered zijn?
T Gij inzonderheid, die medegewerkt hebt tot herstel van den
, re elmati en kerkvorm en de be eerli`ke kerkdienst? Ik ten-
g E g J ,,
minste mag het niet verbergen, wat ik thans voor de eerste
, maal in ’t openbaar wensch uit te spreken: ,,’t Is van den
‘_ Heere geschied, en ’t is wonderlijk in mijne oogen!” Zijne
i ` hand is zichtbaar geweest, die op elk levensgebied zóó be-
stuurde dat onze Kerk zegevierend uit den zwaren rechtsstrijd om
g haar bestaan te voorschijn kwam. Mede namens ambtgenoo­ Q
‘ i L
i ten " en rechtskundi en bi`stand le ik het dankoffer neder Ԥ
, 4)» g J > g 4 7
aan den voet van den genadetroon, en denk aan de dank- ,
f .
J zegging van den overwinnaar bij Nieuwpoort: ,,0 Heere, i
l
j wat zijn wij arme zondige menschen, dat Gij ons heden, tot ’
eer en glorie van Uw naam, zoodanig geluk mededeelt; U J
l zij de roem en dank tot in eeuwigheid!" gi
ii .
_i· _ Komt, laat ons dan deze stemming uitdrukken door te zingen: , j
. 2 ,
V, ` ,,Halleluja! lofgezongen
jezus Christus, onzen Heer! `
! Paart, verlosten! hart en tongen, I; I
j juicht Zijn liefd° en macht ter eer! g
j Hem die redt uit alle nooden, .i E
7 C
j · Die waarachtig en getrouw,
j Vastheid geeft aan ’t Godsgebouw; I
j Hem, den eerstling uit de dooden, _ g
Hein, den Koning van ’t heelal, ;
`= Vien ’t heelal eens roemen zal."
(
j Neen, we vergeten de gapende en schrijnende wonden niet, Q,
' in dien strijd geslagen, maar ook evenmin de nog niet ge- ij
noemde zegeningen Gods. ,
Geheel Spanje scheen schipbreuk geleden te hebben en .
het gansche land treurde; wee het volk, welks Koning niet ,
I geregeerd wordt door dienende liefde. Maar door de ’
i
i
I · r 2