HomeDe bewaring van de vaderlandsche kerk in 1588, 1688 en 1888Pagina 15

JPEG (Deze pagina), 904.36 KB

TIFF (Deze pagina), 8.19 MB

PDF (Volledig document), 20.26 MB

, , ··· ·r·<~ e . ; ‘·:~:ï:~·;·r:·:·~"··rïï:·1ïtt ‘‘.‘"< s ‘‘·‘ grt; ;;;:1r2e;
l i ll
,<ï
j,
lv
rs li H
ll
l en rechtsverkrachting? Maar gaf God ook toen niet eendracht,
__;,, lust, kracht, moed tot afmattenden arbeid, en bestuurde Hij j f
_ veler gedachten en harten, die als waterbeken en ademtochten
1 in zijne hand zijn, niet zóó, dat onze Kerk, na de eerste dagen _ H
mj van zware beproeving, het hoofd ophief en na den onver-
l getelijken I5 juni 3) dezes jaars dankbaar uitroepen mocht: ,,ik
{ ben bewaard geworden!"? G
_ Zeker,·de redmiddelen waren nu van gansch anderen aard l
‘ dan in 1588 en in 1688; zij spraken niet tot de verbeelding; V
. ze wekten geen geestdrift; ze eischten veel geduld, veel in- l
v spa.nning des geestes, inzonderheid een pijnlijk en langdurig · ”
stilzwijgen op leugenachtige aantijgingen en verkeerde voor- »
_ stellingen, en een rustig vertrouwen, dat de waarheid aan het r
licht komen en het recht triumfeeren zou door het bestel
van Hem, die uw en mijn gebed niet zou versmaden.
Want ja, dat heeft bij alle verschil de ware eenheid ge- `
sl, vormd. Er werd in al die beslissende tijden van ganschcr j
V ‘ harte door ’t zelfde volk tot God geroepen uit de benauwdheid.
Al ging de Regeering ons nu niet voor; al bleef het gebed veelal E
bepaald tot opperzalen en binnenkamers en vriendenkringen;
al steeg het ook slechts uit een verachtahoopke volks op, i
nauwelijks in de stembusbecijfering meegeteld en steeds met l
. hooge oogen aangezien, God heeft getoond, dat Hij evengoed
weet te verlossen door weinig als door veel, op de smeeking
V , van een kind evengoed als op het geroep van groote
volken. Ik althans belijd het gaarne: de Heer verloste het i
bedrukte volk, en Hij vernederde hooge oogen, op het oot-
moedig smeekgebed. Heeft onze ridderlijke koning Willem y
_,, ` II beleden, dat de slag bij Salamanca, waar hij ook over- Q.?
won, hem geleerd had te bidden, deze geheele geschiedenis
roept ons toe, gelijk geheel de historie onzer kerk, wat ik
eens las in den gevel van een uwer huizen:
‘ . - l T