HomeDe bewaring van de vaderlandsche kerk in 1588, 1688 en 1888Pagina 12

JPEG (Deze pagina), 752.18 KB

TIFF (Deze pagina), 8.10 MB

PDF (Volledig document), 20.26 MB

l
. l
l l
l
IO
T II. gi.
2
, Het valt mij moeilijk, van dat jongste gevaar nu meer te K
l zeggen; doch herinnert U, waarom de Amsterdamsche jeugd 3
zich in deze stille maand ééne week op de Beurs luidruchtig (
, vermaken mag, en gij verkrijgt een beeld van den toestand,
waarin onze kerk vóór 1886 gebracht was. Maar Gel.! Hij,
` die als Koning der Koningen heerscht, strekte zijne almach­ l
tige en getrouwe hand genadig uit. Evenals in vorige dagen '
bracht zij bewaring en heil aan. Hij verloste het bedrukte _
ik volk en vernederde hooge oogen. ,
j- En ja, bedruktheid is wel ten allen tijde de voorbereiding I
l der verlossing geweest; vrees voor dreigende rampen en angst l
voor den mogelijkcn jammer, is niet zelden het begin van
, redding: trage handen en slappe knieën worden opgericht,
krachtige mannen aangevuurd, zwakke vrouwen moedig
gemaakt. En is zulk een zien van het gevaar ook niet
i van den Heer?
J Althans in 1588 dreef de bedruktheid tot loH`elijke daden. è
Vier jaren vroeger was de Vader des Vaderlands door sluip-
moord gevallen; het land was zonder hoofd en raad, en
gansch verward; de krijgslieden muitten en verscheidene
­ steden waren door verraad in Spanje’s macht gevallen; de
` burgerij morde tegen de overheden; de overheden hadden __
. weinig macht, en de Staten zelve kleine kracht. Maar de
kloeke Zeeuwen, het gevaar van nabij ziende, werden bevreesd
en ijverig; Prins Maurits, nog zoo jeugdig een spruit, volgde
K met den Raad van State, hulp zoekende bij God en bij de "”‘
v i- Staten; Engelands Koningin werd van hunnentwege opmerk­ W
zaam gemaakt, en hare vloot versterkt met schepen, buskruid
en matrozen van ons land; uit alle hoeken, niet het minst
l