HomeDe bewaring van de vaderlandsche kerk in 1588, 1688 en 1888Pagina 11

JPEG (Deze pagina), 872.10 KB

TIFF (Deze pagina), 8.16 MB

PDF (Volledig document), 20.26 MB

g F Y ,àM__w c a l-,,.a..,-,a,,.,...,-_a»u-.aui. <...v .,.,....MW 1
_ _,._ , ­"»'”`f· ~»,]«~,« ,«A~7"· ;,`,‘· pff _`_ 1~,,,,,·ç‘·'f'(>^·g·,, ,•.«,`·‘Tl··<ï ",*,· _‘ :,· ­ «,­,`é•, i ­«V»_ ;, *‘ . age 1 , vg , . ~, ,·~:r·ï · ..i··-. », ,~4·«­1:r, ,·~·..««13»·;«·:·­x··-»­» vzï. «­­»·­­···~ .,.‘ »-~·•«­~·­¤· Q ¤~~, ~••·ç^•·p¢r¤2­­
2
gi
£
9
Wi
Gel. 1 die aanslagen gingen uit van gekroonde hoofden en
«» werden uitgevoerd door staatsmiddelen ; maar wat beteekelnt _
het verschil van vormen en instrumenten, indien geweld en
booze raadslagen, of indien goede leuzen en schoone voor- V
ii wendsels en vrome verzekeringen toch de verstoring der kerk U
bedoelen langs den weg van ontrouw en oneerlijkheid? ja, j
j het werk der Hervorming moest vernietigd; de Vaderland- A
ä sche Kerk verdeeld; kleine nieuwe gemeenten gevormd maar met Q V
i behoud van het stoffelijk goed der oude; eene versleten kerk- A U V_
» orde ingevoerd; alle predikanten en alle gemeenten enalle
gemeenteleden, die zich niet voegen wilden naar de nieuwste
pauselijke macht, afgesneden, desnoods met geweld, doch het l
liefst door list en rechtsgedingen. Zietdaar het, zeker nu niet N _
langer geloochende, oogmerk van de gansche beweging, die onze t
Gemeente en geheel onze Kerk eerst jaren lang in vreeslijke
spanning hield, en daarna hevig beroerde, maar ook even zeker
T geheel naar het hart was van dat Rome, dat nog altijd hoopt
‘ zijn intocht te doen in dit nationale heiligdom, en op de
puinhoopen onzer Volkskerk de Inquisitievlag te planten, om L J
de Nederlandsche Natie, hoe verzwakt dan ook, te doen
buigen voor zijn kerkvorst, welke alle Christenen als zijn voet-
‘bank_ beschouwt! Voorwaar, welslagen zou de schoonste triumf
geweest zijn van den geest, die verdeelt om te heerschen. u j
Want, al weten wij dat het Kerkverband niet de Kerk zelve p
ë is en de Hervormden niet verdwijnen met den Kerkvorm,
de bestaande uitwendige verbintenis der Gemeenten als één "
lichaam blijft onmisbaar voor de bewaring van den geest der ï
Hervorming, voor de onderwijzing van het gedoopte volk,
‘“ voor de opvolging van het genadeverbond! Verscheurt gij f
den vorm, het wezen verdwijnt! . W