HomeDe bewaring van de vaderlandsche kerk in 1588, 1688 en 1888Pagina 10

JPEG (Deze pagina), 768.66 KB

TIFF (Deze pagina), 8.16 MB

PDF (Volledig document), 20.26 MB

s
’ geestelijken en monniken en foltergereedschappen; waarlijk,
zulk eene vloot mocht wel de schrik der dappersten, ja een '#
verschrikkelijk gevaar voor de Hervormde Kerk genoemd zijn
l geworden!
` «~i
Minder groot scheen het gevaar dat haar, eene eeuw later,
‘ door Jacobus II bedreigde. Deze vorst, gezeten op een Pro-
testantschen troon, en gekroond om ook de Hervormde Staats- _ ,
kerk van zijn land te verdedigen, was een werktuig van de ·
Jezuiten, en deed het tegendeel van hetgeen hij gezworen had »
te zullen doen: de vijanden van alle Protestantisme werden
; op alle mogelijke wijze bevoorrecht; de Protestantsche vijan-
, den van de Engelsche volkskerk bedenkelijk gevleid; de rechten
i~ en vrijheden dier kerk zelve telkens verkracht en verkort;
K blijkbaar moest deze instelling uiteenspringen, en er mochten
niets anders overblijven dan losse gemeenten, niets vermo-
gende tegen de schier alvermogende priestermacht van Rome. T
Op zichzelf was dit streven reeds bedenkelijk genoeg; want `
wat zou het geweest zijn, zoo Engeland zich weer had gebogen
voor den ijzeren kromstaf? Maar Jacobus was een bondgenoot
van Lodewijk XIV, dien geweldigen en listigen Koning van
Frankrijk, dien wreeden moordenaar van duizende Protestanten,
dien verraderlijken vijand van ons vrijheidlievend volk, dien
· , slaafschen dienaar van andere vrouwen en van andere goden.
W Over de Hervormde naties triumfeerende, zouden dus die j
vorsten voor alle mogelijke vrijheid, om naar Gods Woord
J te leven, in gansch Europa een onafzienbaar en -- ,,onaf­
wendbaar" gevaar doen ontstaan; ja het doel zou bereikt zijn
van den plotselingen aanval, die zestien jaren vroeger roemrijk ‘°
, i afgeslagen werd: de verovering van ons land door eene
Roomsche macht en voor de macht van Rome.