HomeOver individueelen en gemeenschappelijken eigendom aan arbeiderswoningenPagina 8

JPEG (Deze pagina), 0.96 MB

TIFF (Deze pagina), 8.35 MB

PDF (Volledig document), 62.43 MB

4 •
School on kork, of kork on school kunnon zokor ontzottond vool '
bijdragon tot vorbotoring van don toostand dor arboidondoklasson; dr
maar, zal niot haar work minstons krachtig wordon gostound door
do woning, waarin hot huisgozin oon groot dool van hot lovon
doorbrongt. To London bohooron do bouwvoroonigingon on ook do
wasch­ on badhuizon, -· hot gohoolo cloanlinoss movomont, - tot
don krachtigston stoun van do inwondigo zonding. En, dozolfdo schrij-
vor aan wion ik dit ontloon, Prof. V. A. Hubor, - do ,,Altmoistor 1;*
dor WOhHUDgSf1`&g6", wions lovon o. a. door Mr. Quack in de Gids
van 1874 word boschrovon, on wions gotuigonis zokor, in dozon,
van good allooi is, - schroof (1), roods ruim oon 20 jaar golodon: A
,,hij, dio alles vorwacht van kork on school, on in hot algomoon ·
van inwondigo zonding om zodolijko on vorstandolijko ontwikkoling
to vorkrijgon, handolt ovon dwaas als hij dio oon mooras in oon '
zaadvold wil vorandoron on daar hot zaaikoron mot handon vol
inworpt, zondor dat hij door afvoorkanalon onz. don grond hooft in
ordor gobracht; tot dio voorboroidondo workzaamhodon bohoort ‘
voor allos: vorbotoring dor woning". Laspoyros vindt in 1869, bij W
oon statistisch ondorzook, ton opzichto van Parijs gohoudon, om-
I tront don invlood van do woning op do zodolijkhoid, oon golijk ·‘
rosultaat. e
Of wil mon oon uitspraak van latoron tijd? Lord Boaconsfiold _
zoido (2) in 1877: ,,hot huis is do grondslag voor do boschaving; ‘ï'
van daar uit ontspringon al dio invloodon dio do maatschappij ‘
loidon tot good of tot kwaad, dio aan do maatschappij oon opbou­
wond of oon vorwoostond karaktor govon." ` ,
Hot hoofbostuur van hot Nut oordoolt ovonoons; tot toolichting ’
van hot straks gonoomdo punt in don boschrijvingsbriof wordt J
gozogd: ,,or is goon vruchtbaardor workzaamhoid to vindon dan
hot strovon naar vorbotoring van do woningon dor workliodon. (
lmmors is or wol nauwolijks iots to noomon, dat oon bolangrijkor ,,5
factor is van hun lovonsstandaard dan do wijzo on hot gohalto
hunnor huisvosting". '
’ Holono Morcior komt tot hotzolfdo bosluit.
Do prodikant von Bodolschwingh (8)schrijft: ,,ondor allo pogingon
(‘1) Hubor, >>Socialo Fragon" III: innoro Mission. '
(2) Rapport voor hot Vcroin für social Politik, band I, pag. 146.
(3) Zio zijn roforaat opgonomon in do Vorhandlungon dos Voroius für social Politik W
1886, nu. 61. _
Q?
il
. li
. lj
· |