HomeOver individueelen en gemeenschappelijken eigendom aan arbeiderswoningenPagina 7

JPEG (Deze pagina), 1.00 MB

TIFF (Deze pagina), 8.22 MB

PDF (Volledig document), 62.43 MB

voor statistiek te Londen, het sterftecijfer voor kinderen onder 10
( jaar aangegeven op 24 per 1000 in de genoemde woningen, en op
48 in Londen zelf. Is er eigenlijk wel iets ergers voor een arbeider
H dan ziekte? Kan hij in gewone dagen behoorlijk rondkomen, door
· ziekte staat, bij iemand zonder vermogen, achteruitgang voor
de deur.
i De arbeider moet na zijn werk rust hebben, zal hij den volgen-
den dag goed werk kunnen leveren. Vooral bij de grootindustrie,
met hare steeds verder gaande verdeeling van arbeid, verkrijgt die
rust grooter beteekenis; door die verdeeling van arbeid zijn de
gedachten steeds op een punt gevestigd; hoe goed als hij,na gedaan ' i
g werk, zijn hersenen, door afleiding, ook rust kan geven. Onnoodig
· is ’t zeker om uitvoerig te betoogen, hoe die rust en die afleiding
` naar iets goeds of iets kwaads, weder samenhangt met de woning.
Op vermindering van werkuren wordt aangedrongen; doch de
arbeider, die zijne woning ontwijkt, zal dan nog langer in de kroeg E
doorbrengen; de vermindering van werktijd die, als hij in de
'F woning gaat, een zegen kan zijn, brengt, bij een slechten toestand
der woning, zeker onheil aan.
' De vrouw moet niet uit huis gaan om mee te verdienen.
Schaffle, die zoo fraai de maatschappelijke roeping van de vrouw,
in zijn ,,gesellschaftliches System der menschlichen Wirthscl1aft",be­
schrijft, zegt o.a. die Frau wird wirthschaftlich thatig nicht erst in
dem sie in die Fabrik geht; sondern sie versaumt oft, wenn sie dies l
j thut, die viel wirthschaftlichere Thatigkeit, wozu sie natiirlich berufen e
ist. Onze enquete leert geheel ’t zelfde. Bij de parijsche tentoon- j
ä stelling in ’67 werd reeds een nouvel ordre de recompenses inge- l
steld, waarvoor als maatstaf o. a. gold: respect accorde au carac-
t tere de la famille; activite de la mere; travail a domicile donne
par le patron. Als nu de vrouw toch mee moet verdienen, hoeveel
,,. beter wordt dan niet de toestand, indien zij ’t huis kan werken;
doch dat ’t huis werken hangt weder in vele gevallen van de
{ woning af. Fijn werk, zonder stoommachines uit te voeren, zoude
zeer goed in de huizen en niet in gemeenschappelijke werkplaatsen F
kunnen worden verricht; de werkgevers echter zullen in donkere, V
onzindelijke woningen geen werk afgeven. Bovendien, eene goede j
T. woning zal in ieder geval, al gaat de vrouw uit werken, zoodat
zij dus het tehuis niet kan verzorgen, het gezin minder afstuiten »
dan eene slechte. Een goede is gemakkelijker te onderhouden.
l .
Kl .