HomeOver individueelen en gemeenschappelijken eigendom aan arbeiderswoningenPagina 67

JPEG (Deze pagina), 924.63 KB

TIFF (Deze pagina), 8.52 MB

PDF (Volledig document), 62.43 MB

is dit niet wat schermen met woorden? Zoodra de arbeider zijn , ,
eigendomsrecht wil doen gelden, en het ideaal ook eens werkelijk-
heid wil doen worden, treedt hem (in den regel) een of ander ver- ‘
bods of gebodsbepaling, verhinderend, in den weg. -
Nog iets.
Zoude niet juist de individueele eigendom een gevoel van wrevel
kunnen opwekken? Niet de cite is mijn eigendom maar de woning;
moet ik mij van mijn eigendom een voordeel ontzeggen omdat
‘ mijn buurman, waarmee ik niets te maken heb, er schade kan
I door lijden? De bewoner wist wat hem voor de deur stond toen
het contract werd geteekend; rechtens is er niets tegen te zeggen; ·
{ hoe lang echter is dat teekenen niet geleden?
{ Hoe onaangenaam gestemd wordt men niet als eene gemeente-
j verordening, door een rooilijn te bepalen, den eigendom van een
grondstuk onaangeroerd laat, doch het gebruik daarvan zóódanig
V beperkt dat de eigenaar feitelijk alle voordeelen mist.
" Al zijn, bij gemeenschappelijk eigendom, de voorwaarden van ~
het wooncontract nog strenger, zij zullen m. i. dáár minder met
” het rechtsgevoel in strijd zijn. De bewoners staan daar niet ,,los"
_ naast elkander; zij wonen daar met elkanders goedvinden; de
bepalingen betreffen de cite, die, omdat de leden opgaan in de
vereeniging, wel niet rechtens maar feitelijk aan allen behoort:
waarvoor in ieder geval, allen hart hebben.
Bij den individueelen eigendom beschermen de bepalingen, die
den een aan banden leggen, de belangen van een eender.
` Zij beschermen een genzreenschceyepeZülr belang bij den gemeen-
schcqupeliiïcen eigendom. -­­
i
` Aan het slot van het artikel over Miihlhausens cite maakt Mr.
= Kerdijk in het Social Weekblcsel (no. 20), de opmerking, dat men
` bij die cite ter school moet gaan, om er de oorzaken op te sporen
van de zoo`weinig bevredigende resultaten, en de fouten te door-
il gronden. ,
De oorzaak, de fout is mijns inziens bijna uitsluitend gelegen
i` in den eigendomsvorm die daar is gekozen, al heeft men destijds
jniet alles kunnen voorzien.
· Die vorm levert, reeds op zichzelf, moeilijkheden op voor de
E
I;