HomeOver individueelen en gemeenschappelijken eigendom aan arbeiderswoningenPagina 64

JPEG (Deze pagina), 0.96 MB

TIFF (Deze pagina), 8.47 MB

PDF (Volledig document), 62.43 MB

. , .
' 60 f
i l
woning, voor den bewoner althans geen productie-middel is, zijn
er de kansen op goeden uitslag zeker niet geringer dan bij de `
r almende. I-Ioogstens kan men dezen vorm verwijten dat hij geen {
ii zekerheid biedt, dat de woning het stamhuis wordt voor het
gezin, omdat het contract `bezwaarlijk zich over de kinds-kinderen
kan uitstrekken. De voordeelen daarvan mogen vooral voor lan-
, delijke toestanden van belang zijn, (1) onnoodig zeker, om uitvoerig
te betoogen, dat bij eene arbeidersfamilie, als waarvan hier sprake
is, dat argument niet weegt; ten minste niet zoo zwaarwichtig
is, dat daarom de individueele vorm den voorrang verdient. -
De verhouding tot de politieke rechten, waaromtrent de tegen- e
j werping juist zoude kunnen zijn, laat ik buiten bespreking; mis-
schien is het goed om bij de nieuwe kieswet het gemeenschappe­
lijk eigendom niet over het hoofd te zien. l
[ Voor zoover echter ,,bezit" de handhaving van andere rechten
gemakkelijker maakt of de zelfstandigheid (2) waarborgt, staat de
gemeenschappelijke vorm niet minder hoog. Geldelijk immers zijn
] beide vormen pari; zelfs, vraag ik, of niet de arbeiders minder
ä krachtig zullen zijn wanneer ieder hunner wel een bijzonder ver-
mogen heeft, dat uit den aard der zaak toch klein is, ­ dan wan-
neer zij gemeenschappelijk voor hunne rechten of, in een bijzonder
i geval dat een beginsel betreft, voor die van een hunner optreden,
gesteund door een groot gevncenschappelvjk vermogen. - "
E Viïat betreft den invloed die van den individueelen vorm wordt
verwacht om de orde en rust in de maatschappij te waarborgen,
ij ~ doe ik de vraag: mag men verwachten dat diezelfde persoon, r
I dio, individueel eigenaar zijnde, het goed van anderen zal eerbie-
diedigen, zulks niet zal doen wanneer hij, gezamenlijk met anderen (3),
i een verzameling van woningen tot eigendom heeft? Evenmin als
zijn private woning, zal hij de cite willen zien verwoest; zijn aan-
deelen zouden niets waard zijn. -- $­
Acht men misschien den voorrang van den individueelen eigen- .
·­ (1) Le Play heeft voor dezen toestand het woord: la famille souche gevonden; pag.
327, tome I.
1 (2) La propriété représente. dans nos sociétes modernes, Vindependance personnelle; ,
l Fouillée, revue des deux moudes. Juin 4884, in »les études receutes sur la propriété.
(3) Deze uitdrukking is juridisch minder juist; de vereeniging heeft den eigendom,
niet de leden: voor het gevoel zal. geloof ik,diejuridiscl1e opvatting nauw merkbaar zijn. ~
T I
`
i 1