HomeOver individueelen en gemeenschappelijken eigendom aan arbeiderswoningenPagina 62

JPEG (Deze pagina), 971.49 KB

TIFF (Deze pagina), 8.40 MB

PDF (Volledig document), 62.43 MB

'ïï
` 1.
i
Dn Lkvniinrn voegt daar het volgende aan toe: de individueele
eigendom is de meest krachtige drijfveer voor een ferinen en wel ‘ TIS.
doordachten arbeid, maar die vorm geeft aanleiding tot het opkoopen
en tot samenvoeging van gronden (latifundia). De eolleelloe vorm
prikkelt misschien minder; deze heeft daarentegen dit, niet genoeg te
waardeeren, voordeel, dat iedere familie een stuk grond in bezit heeft.
Hoe de regeling van zulk een vorm moet zijn, doet er voor J
’t oogenblik niet toe; ik wensch mij te houden aan mijn voorne-
men om alleen over arbeid`ers­woningen te schrijven; ik voerde
het vorenstaande alleen aan om te doen uitkomen (1) dat, - evenals
alleen het water voor den viseh het leven mogelijk doet zijn, al
staat dat leven niet zoo hoog als dat op het land, - de geeneen-
1 scllrlppelülce vorm, wel eens de eenige doeltreffende vorm ­
{ kan zijn.
ä Zoo ook is mijne zienswijze ten opzichte van de cite.
j De genzeensvllappelülee vorm doet, in tegenstelling van den
l individueelen, de cite, als voorwerp van eigendom voor den arbei-
4 denden stand behouden. Moge de uitwerking van dien vorm mln- äï
L der weldadig zijn, het voordeel is dat hij eenige uitwerking ten
i goede wel zal blljven uitoefenen; terwijl, ik herhaal, de andere
l vorm uitzicht opent dat hij slechts eenmaal dienst zal doen. Tegen- j
over de meer intensive werking van den eenen vorm staat de 2
exztensivere van den anderen. I T
j Tevens biedt de QGWI/367ZS0llCl]O]9€[7Qjl6G eigendom alle kans dat de
cite, als zoodanig, niet te gronde gaat en dus, in ieder geval, ten .
minste van de verbetercle huisvesting de invloed merkbaar blijft.- 1
ï (1) In gelijken zin uit zich Le Play o. a. § 16 editie ’G7. Van de uitgebreide jl
; literatuur, voor en tegen. noem ik verder Prof. Mr. J. Baron d’Aulnis de Bonrouill, »hethedeu­ l
daagsch socialisme" en diens opstel in Theinis, April *1887; Mr. ll. P. G.Quack vwsociale j
rechtvaardigheid" in de Gids, Juli 1886; Von Scheel Eigenthum und Erbrecht, no. 96
? van de »Zeit­ und St.reitfragen" Dr. Weiss in het »Zeitschrift fiir Staatswissenschaft",
· Tiibingen 1877: Prof. Dr. Schmidt-Warneck >>die liigenthumsfrage der Neuzeit" 1887. l
Al deze geschriften geven de literatuur nog nader aan. Zie ook de Agrar-statistische
onderzoekingen van het »Verein fiir social Politik", en die van Dr. Conrad opgenomen
in de »Jahrbiicher für national economie etc"’ (Jena) Jahrg. 1888, 2e heft.
V Te vermelden is nog, dat althans aan de duitsche uitgave van Laveleyes genoemd
j werk, getiteld »das Ureigenthum", een brief is toegevoegd van Mill aan den oorspronkelij ken
i schrijver, waarin hij zegt niet to kunnen ontkennen dat er een collectiefcigendom moest.
r zijn naast. ren c0ncurrence” met den individueelen vorm. lien gelijke nieening uit Mr
Quack in genoemd Gidsopstel. pag. 81.
e