HomeOver individueelen en gemeenschappelijken eigendom aan arbeiderswoningenPagina 60

JPEG (Deze pagina), 975.16 KB

TIFF (Deze pagina), 8.71 MB

PDF (Volledig document), 62.43 MB


l x
l
· te 1
L Ik denk dat men mij zal tegenwerpen: ole ihchoiducclc eigendom
1 stamt toch hooger dom ole gcmcchschooppclühc. `
. De argumenten voor deze bewering zijn bekend.
{ Bij den eerstgenoemden vorm treedt de individu op den
B voorgrond; hij behoeft, bij zijn eigendom, niemand nevens hem te
dulden; al de voordeelen en al de nadeelen die de eigendom af-
, werpt, komen ten bate en ten laste van hem alleen, zoodat zulk
`ï een eigenaar, van beide kanten, wordt aangezet tot een goed °
I beheer; bij den anderen vorm treedt de individu terug, en gaat
T op in de gemeenschap; de aansporingen, gelegen in den individueelen
eigendom, worden dus hier gemist. De gehechtheid aan een zaak,
- welke gehechtheid der maatschappij te goede komt, en zelfs
i een waarborg voor haar rust geacht wordt te zijn, omdat men
{ verwacht dat iemand, die zelf eigendom en wel onroerend eigendom
li heeft, den eigendom van anderen niet zal vernietigen, - is bij den
r individueelen vorm sterker, zal dus meer invloed ten goede
uitoefenen, dan wanneer die zaak aan meerderen behoort. ·
Wat nu is er van die tegenwerping? ·
; Hare gegrondheid voor een oogenblik aannemende, wil ik eene ik ‘
. gedachte van Spencer teruggeven, namelijk deze, dat men verkeerd
zoude doen om visschen, - omdat het leven in het water physio- Q‘
" logisch lager staat dan het leven op het land, - te verwijderen
uit het water, en op het land te brengen om het hoogere leven
te genieten. ~
Iets dergelijks kan ook ten opzichte van de besproken eigen- i
domsvormen worden gezegd.
Al moge de individueele eigendom voor zich zelf hooger staan, ,
men kan dien vorm niet losmaken van allerlei invloeden. Deze
zullen, bij cirbciclcrswoningen, oorzaak zijn dat de woning, in per- »
i soonlijk eigendom van den bewoner overgegaan, slechts eenmaal
de uitwerking. die men van dien vorm verwacht, kan uitoefenen, i
en dan, evenals de visch die op het land wordt gebracht, voor het
beoogde doel verloren is.
Bovendien gaat de cite als zoodanig bij dien eigendom te niet.
Men zoude hier bijna het duitsche spreekwoord kunnen aanvoeren:
das Kind wird mit dem Bade ausgesehüttet. - _
Ik wijs hier met een enkel woord op eenige kentering in de
ineening omtrent den eigendomsvorm van den grond.
· Evenals tegenwoordig slavernij of lijfeigenscliap, destijds grond-