HomeOver individueelen en gemeenschappelijken eigendom aan arbeiderswoningenPagina 59

JPEG (Deze pagina), 960.68 KB

TIFF (Deze pagina), 8.71 MB

PDF (Volledig document), 62.43 MB

VW"`"""*"‘"""·_"‘""·r«····~·*····~·~·~·-··~-~­·­--­­· ­·--.~­-««­­­­­­­-··­~­····­­­-·- ­­­­-,,...................·.··«.»«­·-·­»-·­. . . .,
‘ 55
,5 een glas bier bestelden, - bestel liever een paar voeten grond,
L wat ge verdrinkt gaat aan land verloren.
Bij den gemeenschappelijken vorm kunnen dezelfde woorden
worden gebruikt; alleen wordt er niet grond maar worden er
aandeelen opgedronken.
; In geldelijk opzicht, in, met het oog op sparen, opvoedende
kracht, staat dus de gemeenschappelijke vorm zeker niet lager. -
Maar, dit is het groote verschil: als het ,,tooverwoord" ,,indi­
ë vidueel eigendom" eenmaal heeft gewerkt, is de woning uit de
macht van den toovenaar gegaan, zonder dat deze eene formule
, heeft om haar weder terug te krijgen; terwijl, bij den gemeen-
Y schappelüken vorm, de toovenaar de woning slechts zindelijk uit 1
handen geeft. _
Dit verschil is tevens het voordeel van den laatstgenoemden vorm.
Niet een arbeider geniet van den ,,eigendom" ; de arbeidende stand
, kan dat op den duur doen; de arbeiders blijven dus tevens voort-
ë rrlwrend onder den invloed van de gevolgen die men daarvan ver-
? wacht. -~
1 Wellicht wordt hier een gelijke vraag gedaan als in de 2e af-
; deeling: is er zekerheid dat de vereemgiwg niet als huisjesmelker ,
zal optreden tegen ,,nieuwe" bewoners? Zullen de nieuwe leden »
E1 worden aangenomen onder dezelfde gunstige voorwaarden betrek-
kelijk zekerheid van woning enz.? ‘
Het antwoord is ook hier ongeveer gelijk. Zekerheid is er niet. 2
j Wel is de kans groot, en grooter dan bij den anderen vorm, dat
l een vereemgvlng tegenover hare standgenooten niet zal optreden in E
j strijd met hare grondbeginselen. P ë
j De geldschieters zullen ook hier hun invloed kunnen doen gelden.
E Doch al gebeurde het wel, - wat ik zeer zoude betreuren, -
i dan zouden die nieuwe bewoners er nog beter aan toe zijn,
j ten opzichte van de woning zelf, omdat de cite in handen blijft
l van de vereeniging. Deze zal er voor zorgen dat niet het geheel, E
waarmee zij geld moet verdienen, door ontaarding, in waarde ver-
mindert; zoodat ten minste de /mis·z>es2fmg, als zoodanig, in den
verbeterden toestand blijft. ­- la
jj
Er rest mij thans nog eene opmerking tebespreken, die mis-
i schien reeds dadelijk, bij het ter hand nemen van deze- brochure,
E is gemaakt.