HomeOver individueelen en gemeenschappelijken eigendom aan arbeiderswoningenPagina 58

JPEG (Deze pagina), 948.28 KB

TIFF (Deze pagina), 8.71 MB

PDF (Volledig document), 62.43 MB

1 ‘V"’"”i`”""
1 l zr
64
rang van lnnmler terugbrengen. Ik kom straks op dit punt nog li
‘ uitvoeriger terug. Q
Hij kan zijne woning niet verkoopen; wel kan hij verkoopen V
1 zijn clelnrleelen. Hij is dus bij beide vormen ,,bezitter" De verkoops­ y
Waarde zal vrij gelijk (1) zijn; misschien zelfs is die der aandeelen ,
hooger door het meerdere gemak bij overdracht. Ten voordeele
van de aandeelen is de rente, en de mogelijkheid van beleenen, x
Waardoor de eigenaar gemakkelijk een kleine som geld kan krijgen, ;
, iets wat bij individueel eigendom, door de moeilijkheden bij het *
vestigen van hypotheek, zeer bezvvarend is.
Wat het betalen van huur betreft, herinner ik aan het reeds I
vroeger opgemerkte dat in denzelfden tijd dat een persoon eene 4
vvoning vrij krijgt, 100 personen ook 100 Woningen kunnen aflossen, 5
I zoodat ook bij den gemeenschappelijken eigendom er een tijd komt
dat, in dit opzicht, die vorm evengoed voordeel oplevert als de
andere. {
j Besohouvvt men den invidueelen eigendom als een middel om den
g I arbeidenden stand, tot sparen op te leiden, - de gevneenschclp_pe­ i
lgke vorm doet dat eveneens. Indien de zelcerrheicl mn te kunnen L
l lilünen wonen enz. enkel zcorrlt gewruwborgcl aan ken die geregeld
ele bgclmgen storten, zal er dwang genoeg zijn om die gelden
binnen te krijgen. Het ,,heilige moeten" is bij den individueelen
j vorm gelegen in het verlies van gestort geld; hier is het, met
' behoud van dat geld, gelegen in dat {wat ·natnnrl’gk samenhangt i
met het doel zelf; betaalt ge niet de aflossingen, dan hebt ge
ook geen recht meer op de zekerheid van vvoning. De toepas- 1
sing hiervan zal niet, als verlies van geld, tot onaangenaamheden I
aanleiding geven. j
Door het bedrag van elk aandeel niet te hoog te stellen, kan i
tevens de ,,aardigheid" van het sparen worden aangemoedigd, als
van tijd tot tijd eens een nieuw ,,papiertje" is te verkrijgen. De
invloed van elken borrel die niet wordt gedronken is hier merk ;
j baar. Het doel is naderbij. J
" Huber deelt mede in zijne genossensckclftllche Bvnefe (II, pag.
459) hoe, te Birmingham, een Werkman zijn kameraden aanspoordde
om voor eene eigene vvoning te sparen; meermalen worden die ,
Woorden aangehaald voor hetzelfde doel; hij riep hun toe, als ze
(1) Zoo ook Van lIarken. pag. 85.
z