HomeOver individueelen en gemeenschappelijken eigendom aan arbeiderswoningenPagina 57

JPEG (Deze pagina), 940.04 KB

TIFF (Deze pagina), 8.63 MB

PDF (Volledig document), 62.43 MB

- - ff e----­-­­-
‘€‘ D
denzelfden toestand, dezelfde melkerij, terug die men heeft wil-
len bestrijden toen tot ,,op eigendom doen bewonen" werd besloten;
en wat ook bestreden is, zoolang de woning in eigendom of huur
was van den eersten bewoner.
Er zijn wel stemmen opgegaan om door de wetgeving dat exploi-
teeren van de bewoners tegen te gaan door den handel in onroerend
goed, vooral in de groote plaatsen, aan banden te leggen. Of dat
kan en mag geschieden laat ik hier onbesproken. Doch wel komt
het mij voor dat de individueele vorm, bij de bestaande wetge-
ving,_ slechts een tusschentijdperk zal in ’t leven roepen van weinig u
_ nut. Beter is het m. i. geen eigendoms-overgang te bevorderen, ·
« dan eene die hoogstens voor een geslacht werkt en dan opnieuw
vrij spel laat aan het monopolie. Wordt de verzekerde woning
e alleen verhuurd, dan is er ten minste zekerheid dat zij geen han-
delswaar wordt; bovendien blijft dan de cite als zoodanig in stand. ­-
, Dien weg te gaan is echter niet noodig; men kieze den gemeen-
à schappeluheu eigendom.
I Door dezen vorm wordt de bewoner niet tot eigenaar gemaakt;
{ de maatschappij blijft eigenares. * ‘
èè Rechtens verschillen dan ook die vormen van elkander. (1)
Datgeen echter wat het hoofdzakelijk kenmerk is van eene p
womug die in individueel eigendom is overgegaan:
Fl zekerheid van er te kunnen blijven wonen zoolang het den
bewoner behaagt; ,
zekerheid omtrent het gelijk blijven van de geldsom die men
,,verwoont"; x
zekerheid van niet te worden geëxploiteerd hetzij ten opzichte ' H
¤,f van de woning, hetzij, door ophalen van de huur, ten opzichte van
den persoon;
, dat alles vindt men bij den gemeenschappelijken eigendom, door
+ het wooncontract, terug.
{ Feitelijk is dus die bewoner zoo goed als eigenaar. E
ïl Hij mag wel is waar geen eigendomsrechten uitoefenen; hij mag,
g ~­ zal men mij tegenwerpen, de woning niet anders inrichten!Mag
li hij dat dan wel bij den anderen vorm? Daar zijn immers die ll
` voorwaarden - de twijfel aan de waarde dier bepalingen brengt
geen verandering in het beginsel - die_ den eigenaar bijna tot den
_ (‘1) De vraag of er »moreel" verschil is behandel ik later.
‘ l
g ä