HomeOver individueelen en gemeenschappelijken eigendom aan arbeiderswoningenPagina 52

JPEG (Deze pagina), 0.96 MB

TIFF (Deze pagina), 8.39 MB

PDF (Volledig document), 62.43 MB

48
het gestorte geld, en niet het uitzicht op het verkrijgen van
eene woning, de drijfveer. .
Bij de waardeering van de werking, die het begrip om eene ‘
eigene woning te willen verkrijgen, uitoefent, moet deze beoordee .
ling, geloof ik, niet uit het oog worden verloren.
_ Indien toch mijne opvatting juist is, verliest de individueele `
vorm, als zoodanig, op nieuw, een der voordeelen die hem gewoon-
lijk worden toegekend; die vorm is dan op zich zelf, ,,an und für sich",
voor het opleiden tot sparen niet van zulk groot belang en behoeft
wegens het nevendoel niet boven den anderen te worden gekozen;
- vooral niet, indien die vorm, zooals later zal blijken, evengoed ~
tot sparen opvoedt. Ook zal er, indien dwang het motief is voor
volhouden, niet meer worden gespaard dan is voorgeschreven; de ·
verwachting, dat meer dan noodig is zal worden afgelost, zal blij-
ken te hoog gespannen te zijn geweest.
Ik heb tegen het dwangmiddel nog een bezwaar. _
Dat de arbeider, die het contract verbreekt, alles of een deel
verliest van het gestorte op den koopprijs, kan, hoewel ook voor
de kas der maatschappij onvermijdelijk, in sommige gevallen zeer
hard zijn en daardoor tot misnoegen aanleiding geven. Het con-
tract is op die voorwaarde aangegaan; rechtens heeft de partij .
niets te vorderen. Dat het echter tot een goede verstandhouding
tusschen arbeiders en geldschieters zal bijdragen verwacht ik niet. -
Om den arbeider tot individueel eigenaar te maken, en hiermee
kom ik terug o_p de hoofdvraag, moest het doel naderbij gebracht
kunnen worden.
Wellicht zoude eene hypotheekbank hulp kunnen bieden. De ·
woning wordt echter, door het loon van de bank, duurder. Voor . l
zoover mij bekend is dit middel nergens toegepast. Men denke er
ook aan, wordt het doel naderbij gebracht, dat 1°. ook het gevaar,
dat de cite zal ontaarden, naderbij komt; hoe eerder de arbeider _ ‘·
eigenaar is, hoe eerder is verkoop, met de gevolgen daarvan, te
verwachten; 2°. er eigenlijk geen voorwaarden, om de cite te
beschermen, kunnen worden gemaakt; immers de ontbindende
voorwaarde, die voorondersteld wordt te zijn opgesloten in het koop-
contract, treft ook de hypotheek; dit zoude van het sluiten _
van een hypotheek, tenzij tegen zeer hooge risicopremie, afhou­ l
den. -
Ik schreef, bij den aanvang van deze afdeeling: ,,indien de wonin-
I
‘ I