HomeOver individueelen en gemeenschappelijken eigendom aan arbeiderswoningenPagina 51

JPEG (Deze pagina), 0.97 MB

TIFF (Deze pagina), 8.34 MB

PDF (Volledig document), 62.43 MB

j l
ä 47 l
j hand genomen om de afbetalingen geregeld te doen plaats hebben.
T Het contract wordt daartoe zóó gemaakt dat de arbeider, bij het
verbreken daarvan, zijn recht verliest op het geheele bedrag der
! afbetalingen of op een deel. i
j Ik betwijfel, ten opzichte van de zooeven gestelde vraag, of Y
iemand, die zoo menigmaal in de omstandigheid komt dat hij het
. geld van de aflossingen, vermeerderd misschien met dat voor de
, utrechtsche verzekering, zoo goed zoude kunnen gebruiken, zoo
Zzroodnoodig heeft, door het denkbeeld: over .... jaren word ik l
eigenaar, voldoende wordt gesteund om vol te houden. ·
Bij gewoon sparen in de spaarbank ondervindt die persoon E
daarvan veel spoediger het nut; koopt hij, van het des zomers i
gespaarde, een wintervoorraad, dan gevoelt hij, elken winter op
nieuw, het voordeel van zich, des zomers, eene opoffering te heb­ ‘
ben getroost. ·
Indien hij minder borrelt, krijgt hij een sommetje bijeen, waar- l
K van hij, als hij ,,gewoon" spaarde, spoedig genot konde hebben, en
” wat hem zoude aansporen om voort te gaan met minder te drinken. .
I Hoelang duurt het echter voor hij een resultaat ondervindt als ,
hij op de toekomstige woning aflost? Om f IO te storten, wat ï
hem zeker niet veel verder brengt om de woning, die hij reeds
bewoont, eerder in eigendom te kunnen verkrijgen, moet hij 200
borrels van 5 cent laten staan. Zeer aanmoedigend schijnt mij dat niet.
Vlïanneer een adspirant-eigenaar ziet dat een mede­arbeider, die l
eene woning in huur heeft, doch wel spaart, telken jare genot ‘
heeft van dat sparen en van dat uitzuinigen op alle mogelijke j
I uitgaven, waardoor deze in beter doen is dan hij zelf, dan is de
verleiding toch wel groot om het contract te verbreken. Zelfs al N
krijgt hij niets terug van het gestorte - hij heeft toch oogen· ,
blikkelijk voordeel door mindere uitgaven; krijgt hij een deel terug,
dan wordt het zelfs bepaald vóordeelig. l
Hierbij komt, dat het niet zeker is dat de toestand van hem
die reeds eigenaar is geworden, tot navolging aanspoort; de voor-
waarden leggen dezen geldelijk aan banden; al zijn geld zit,
bovendien, in zijne woning vast, zoodat menige eigenaar verlegen m
zal zijn door en met zijn eigendom.
Nu kan de strafbepaling veroorzaken dat de arbeider met
aflossen volhoudt. ‘ _
Maar, dan is dwang, in den vorm van vrees voor verlies van
l

i
l