HomeOver individueelen en gemeenschappelijken eigendom aan arbeiderswoningenPagina 50

JPEG (Deze pagina), 953.16 KB

TIFF (Deze pagina), 8.34 MB

PDF (Volledig document), 62.43 MB

~ 1
. · ä
A 46 ä
beider kan uitzuinigen - zoo verwacht men ~ zal hij bij die I
afbetalingen voegen. Elke borrel, dien hij laat staan, brengt hem
nader tot het doel; het woord eigendom is hier het ,,tooverwoord".
(utrechtsche rapport pag. 30). Een der oprichters der cite te Miihl- !
hausen schreef destijds: ,,de cite is een groote arbeidersspaarbank,
de lichtzinnige werklieden worden er door tot sparen gebracht?
Voorbeelden uit tal van plaatsen zijn wel geschikt om die mee- r
ning ingang te doen vinden. j
Ik geloof echter dat aan den individueelen vorm niet te veel
invloed op dit alles moet worden toegekend.
Eigendom te zullen verkrijgen na 25 of 30 jaar is iets denkbeel-
digs; althans voor personen, voor wie het uitzuinigen op noodza-
kelijke uitgaven veel nadenken en overwinning moet kosten, komt
het mij voor dat het leermiddel te weinig aanschouwelijk is.
Zouden er niet velen worden teruggehouden door dien langen tijd?
Traden niet de besten onder de arbeiders, welke een eigen wo- j
ning waard zijn doch haar als opleidingsmiddel niet noodig zouden L
hebben, toe? Een algemeeozen invloed zal die vorm niet hebben. X
Intusschen is eene eigene woning zeer zeker de prikkel tot het X
(LC(,?Zg0,&7’b van een contract.
Doch hebben allen die, een contract aangingen, volgehouden? (1) `
Is het uitzicht op het verkrijgen van eene eigene woning ook
de reden geweest waarom de afbetalingen niet werden gestaakt?
Ik betwijfel dat.
Trouwens de voorstanders zelf vertrouwen niet geheel op de
macht van het tooverwoord; het ,,heilige 1noeten", zoo lees ik in ,
hetzelfde utrechtsche rapport, is dikwerf het eenige middel
om de arbeiders tot sparen te krijgen, m. a. w. tot volhouden
te nopen.
Er wordt dan ook, voorzichtigheidshalve, een dwangmiddel ter
(1) Bepaalde onderzoekingen hieromtrent hebben, voor zoover mij bekend, niet
plaats gehad. Kapelaan Hitze is geneigd om de fraaie cijfers betrekkelijk den overgang
zeer te betwijfelen. Hij vermoedt dat eene enquête zoude leeren dat niet arbeiders, maar
bazen, beambten enz. eigenaren zijn geworden. Als voorbeeld kan ik slechts aanvoeren
liet gebeurde te Hamburg. Daar zijn woningen gebouwd om aan cwlzeiders in eigendom
te doen overgaan. Dat doel is niet bereikt; zij zijn gekomen in handen van kleinere
ambtenaren, renteniers enz., wat is af te leiden o. a. uit de hoogere bijdragen in éénS
die afbetaald worden. Op dit laatste vestig ik de aandacht. Het is juist de lange duur
benoodigd voor de kleinere afbetalingen die, vrees ik, de m·beider·s zal afschrikken.
(Schriften des V. f. S. P. XXX, band I, pag. 54.)
r l