HomeOver individueelen en gemeenschappelijken eigendom aan arbeiderswoningenPagina 49

JPEG (Deze pagina), 945.43 KB

TIFF (Deze pagina), 8.26 MB

PDF (Volledig document), 62.43 MB

l
l
‘ l
l
I l
W 45
E Kazernebouw sluit m. i. individueel-eigendom aan de enkele
" afdeelingen uit; moet tot zulk een bouw worden overgegaan dan
{ä staat de individueele eigendom de instandhouding van het geheel
| in den weg. Y
l Beoogt men eigendoms verkrijging dan is, bij die bouworde, Q
{ _ gemeensrhappeZtiieeigendoni de eenig mogelijke vorm. Y
l_ .
III. Y
I Als derde punt van bespreking noemde ik het doel zelf, het ‘
‘l maken van een arbeider tot eigenaar van de door hem bewoonde ,
. woning. - . ‘
Hierbij biedt zich tevens de gelegenheid aan om over een neven-
li doel van dien maatregel een enkel woord te zeggen; men wil toch H
‘, tevens den arbeider tot ,,bezitter" maken; bezitter in dezen zin ­- ;
l immers bezitloos is thans in de beschaafde wereld niemand
‘ meer ­­ dat de arbeider, door de woning te gelde te maken, meer
ï _ heeft dan strikt genomen noodig is voor zijn onderhoud. ­ l
_ Bij den individueelen vorm wordt de arbeider in den regel eige- ;
Q naar door, bij den wekelijkschen of maandelijkschen huurprijs, een ·‘
zeker bedrag te voegen als aflossing op de koopsom. Hij moet
dat, - hooge bedragen waardoor de tijd zoude worden ingekort
lj kan hij meestal niet van zijn loon afzonderen, - ongeveer 25 of
{ 30 jaar volhouden.
{ Dit laatste nu komt mij voor, - indien de woningen niet op `
coöperatieven grondslag door de arbeiders zelf worden gebouwd, -
een zeer zwakke zijde te wezen van dezen vorm. ‘
I Het duurt te lang, eer de arbeider het gevolg ondervindt van
I zijn opofferingen, eer hij de woning als zijn eigen mag betreden,
[ eer het begrip eigenaar­zijn voor hem, doordat hij o. a. dan geen {
` ‘ huur meer behoeft te betalen, voelbaar wordt. ·
­ De afbetalingen op den koopprijs worden, evenals te zijner tijd ·
de woning, wel eens beschouwd, ­- hier betreed ik reeds tevens
het terrein dat ik zooeven op ’t oog had, - als opgespaard geld.
Men acht dien vorm mede zoo bijzonder geschikt, en geschikter
‘ dan een gewone spaarbank, om de arbeiders tot spaarzaamheid op
te leiden en daaraan te gewennen, omdat hier de lust om eigenaar
te worden van eene woning, hem aanspoort om tot sparen te
te komen en om met de aflossingen vol te houden. Vat de ar- ,
l l