HomeOver individueelen en gemeenschappelijken eigendom aan arbeiderswoningenPagina 47

JPEG (Deze pagina), 0.99 MB

TIFF (Deze pagina), 8.41 MB

PDF (Volledig document), 62.43 MB

ir l
{
{ . 43 ‘ {
l {
{` Nu heeft men zelfs den individueelen eigendom toegepast bij
kazerne-bouw; elke afdeeling van een of meer vertrekken, onver-
l schillig op welke verdieping, heeft dan een afzonderlijken eigenaar. {
In Schotland schijnt zulk een eigendom geregeld te zijn bij de
wet; men kent daar een flat-propriety (1) (flat: Schotsch woord
voor: verdieping) - verdiepings-eigendom. 3
Op ’t vaste land van Europa is die eigendom bij de wet niet 1
geregeld; de regeling daarvan moet dus berusten op statuten. j
; Te Berlijn heeft een medestrijder van Huber, O. W. Hoffmann {
in 1849 zoo iets in ’t leven geroepen door de Vereeniging : Berliner {
j gemeinnützige Bau-Gesellschaft. (2) De huizen, van 6-12 woningen, ' {
l worden verhuurd en de huurders voor elk huis vormen een Mieths-
{ Genossenschaft (huur-vereeniging); is het huis afbetaald, dan wordt ,
· elke woning, let wel een deel van het geheele huis, eigendom {
van een lid dier afzonderlijke vereeniging. De statuten regelen
l verder de verhouding tusschen haar en elk lid. De huurder kan {
l alleen zijn aandeel aan de maatschappij overdragen; bij over- l
T lijden kunnen alleen de wettelijke erfgenamen optreden; deze
i kiezen een bewoner uit hun midden, die met de anderen moet {
{ afrekenen. Voor het geval dat het huis betaald is, bevatten de
statuten echter geen voorschriften omtrent de verhouding tus-
à sehen de bewoners onderling.
if Te Amsterdam is, bij de eerste Nederlandsche coöperatieve ver- ,
eeniging, eene maatschappij tot verkrijging van eigen woningen, i
iets dergelijks ingevoerd. Ook daar is de kazerne bouw toege- {
past en wordt iemand eigenaar van een deel van een huis. Om {
te voorkomen dat het huis ontaarde, is bepaald dat zelfs dan als
. t
l bevelen. Het groote familistère te Guise is in dien trant gebouwd. ln London zijn
' kazerne-woningen die aan zeer vele eischen voldoen. De architect Roberts ­- the
Dwellings of the labouring Classes -­ geeft tal van teekeningen voor zulke gebouwen.
lk vond daarin o.a. dat bij de woningen van miss Gouts in Bethnal Green. de daken
van de huizen voor speelplaats zijn ingericht. Dit werk is misschien reeds wat verou-
* derd; ik vermeldde het reeds in mijne dissertatie. Sedert is de bouwkunst, daaronder à
A liet isoleeren van de verschillende vertrekken, steeds vooruitgegaan. Het rapport voor het
) »Verein für social Polltik", deel [ p. d3ä«, noemt als een inodebinrichting van kazerne-
4, bouw de Oatliarine Buildings van de Eastend dwellings Company te London. {
{ (1) Wat dit precies is heb ik niet kunnen vinden; Dr. Engel in zijn referant voor
j de eisenacher vergadering van 1872 noemt alleen het woord t`lat·proprietv. l
` { (2) Zijn uitvoeringwerk hierover is getiteld: >>Die Wohnungen der Arbeiter und der j
Armen; heft l. die Berliner geineinniitzige Bau­Gesellschaft. Berlijn, Schoeder 1852.
l
I E