HomeOver individueelen en gemeenschappelijken eigendom aan arbeiderswoningenPagina 46

JPEG (Deze pagina), 944.16 KB

TIFF (Deze pagina), 8.41 MB

PDF (Volledig document), 62.43 MB

ïè'§r.‘?°ï2ïï"¥. `: .;;.~`,`.­•~­~»Z1~ 'i;_ -.·­c; -­v­r­·~`r_z;,?g__,­-v.,,.,,»·,_, _,_____________ *__ _______ff Y _ 1
I L.
E
I ` is
42 _ l
l
j dat de enkele persoon dat niet doet ten opzichte van zijn eigendom ik
i waarbij hij op de belangen van anderen niet heeft te letten. Onder
nl de bewoners worden er allicht gevonden, die niet gediend zijn van i
E door anderen gemaakte veranderingen of van toestanden die het
i wonen in de cite minder aangenaam maken, en waartegen zij nu,
in tegenstelling van bij individueel eigendom, kunnen opkomen.
De bestuursleden, zeker de meest ontwikkelden, zullen de vlag
hunner instelling ook wel hoog houden.
j Tevens vergete men niet dat verkoop van de woning, waarbij :
i juist het instandhouden van het karakter der cite zoo in gevaar lf
komt, bij dezen vorm niet plaats vindt, en dat de huisjesmelkers A
g de cite niet kunnen binnendringen. Wijzigiiigen van woning I
l of tuin om de verkoopswaarde te vermeerderen zullen dus niet #
‘ voorkomen. Om de woning door meerder gebruik (kostgangersy *
j profijtelijker te maken, daarvoor bestaat minder aanleiding, omdat
I de _bewoners allicht meer geld om handen hebben uit een pen-
sioenfonds, uit eene levensverzekering of door de spaarbankl
Zoo zijn er m. i. tal van omstandigheden die zullen maken dat
J bij {]G')7’LGG7?,80ll0(,]Jj9€3l’l{jliï87’l eigendom de cite in stand blijft. - i
{ Is het te verwonderen, vraagt mej. Mercier in het Sociaal Week-
U li/aol naar aanleiding van de feiten te Miihlhausen voorgevallen, is
‘ het te verwonderen dat een onderdeel van het geheel, hetwelk ,
de verheffmg van den vierden stand beoogt hier en daar in ä
verval raakt? Ik geloof dat dit niet te verwonderen is bij den
imlivirlzleelev, vorm. Het verval, maar ook het in slcmol blijven
van zulk een belangrijke maatregel als waarvan hier sprake is,
· hangt, voor een overwegend deel, af van den eigendomsvorrn dien
V men kiest. ­-

Ik moet hier, in verband met de soort van eigendom, nog eene
opmerking maken over de wijze van bouwen. '
Bij verbetering van de huisvesting staat cottagebouw, het einzel-
wohnhaus, de enkele woning op den voorgrond, al is het ook dat
die woningen gemeenschappelijke muren hebben.
Doch die bouw in de breedte is niet steeds mogelijk ; het kan zijn dat
bouw in de hoogte, het k<lze·r·ne­systee11i (1), onvermijdelijk wordt. gr
(1) Door een oordeelkundigen bouw zijn de nadeelen van den kazerne-bouw veel te `
verzachten. Vooral de open trappen (open staircase, external gallery) zijn dan aan te
l
c I