HomeOver individueelen en gemeenschappelijken eigendom aan arbeiderswoningenPagina 44

JPEG (Deze pagina), 929.69 KB

TIFF (Deze pagina), 8.41 MB

PDF (Volledig document), 62.43 MB

` `..­.:•äS;$'.iïïä Jf.~ï­­·ï?"‘«i?.·,.;,«­«­·­»~­ ~«.>­~‘ ··­~~·~­¤·=;1ï:»«»«».­<*»­­«.=»_ W , i Y
e , ¥
40
men in ons geval juist met zulk een ontbindende voorwaarde te Z
doen. Wellicht is zij, tot meerder zekerheid, met zooveel woorden °
genoemd in het contract. Doch al ware dat niet zoo, het is ‘
; vrij zeker dat art. 1215 toch werkt, door de ontbindende
voorwaarde die steeds in een koopcontract wordt vcorcnclerstcld te
zijn. De Hooge Raad (Weekblad crm het Recht 3659) oordeelde in [
dien zin en handhaafde eene beslissing, waarbij de doorhaling van
hypotheek werd gelast omdat, na de inschrijving, het contract, . .
i waarbij dat goed was verkocht, wegens niet nakomen van een
voorwaarde, ontbonden was geworden. Het is een hard oordeel,
zegt prof. Fruin (in het Rcchtsgelecrd Büblad 1874 blz. 45), de wet
moest worden gewijzigd ,,maar men is het vrij wel eens met die ,
uitlegging." (1) {
Bij de minste inbreuk op de voorwaarden kan dus de hypotheek
te niet gaan. lj
Die vrees is ook niet hersenschimmig; immers de schuldenaar,
hij die door de hypotheek gebonden is, heeft alle macht in handen _;
om door eene verandering in de woning, waardoor de ontbindende _
E voorwaarde door de maatschappij kan worden ingeroepen, het i
§ hypothecair verband te verbreken; niet licht zal iemand onder
` deze omstandigheden geld geven op hypotheek.
' Het zooeven opgemerkte verhoogt zeker niet de waarde van
den individueelen vorm.- ‘ *
Stel nu tegenover den besproken eigendom, den gcmccnscimp-
jielükcn vorm. - _
· Tusschen de maatschappij en den bewoner bestaat, -­ buiten
‘ een band van aandeelhouder die hier zonder beschouwing kan 4
blijven, - ten opzichte van de woning, een verhouding van ver-
huurder tot huurder. )
Die verhouding is zeer eigenaardig; zij is van vertrouwelijken ' ·
aard, kan men wel zeggen, omdat, zeer waarschijnlijk, de huurder
ook lid is van die maatschappij zelf -ten slotte is toch de maat-
schappij ,,baas." Zij kan, als er iets, hetzij van persoonlijken, hetzij , ­
van zakelijken aard, gebeurt, wat verkeerd is, steeds, met vrucht, )
voor de belangen van het geheel waken. u g
Misschien rijst hier twijfel of de maatschappij het werkelijk zal i
(*1) Zie ook Mr. de Pinto in het Wee/rlilacl vom hel Recht nw. 3665.
i
1
L