HomeOver individueelen en gemeenschappelijken eigendom aan arbeiderswoningenPagina 43

JPEG (Deze pagina), 0.96 MB

TIFF (Deze pagina), 8.37 MB

PDF (Volledig document), 62.43 MB

. 4,,
E, ’ woning, zoo gemakkelijk uitvoerbaar bij gemeenschappelijk, is bij
T’ individueel eigendom haast onmogelijk.
Ik weet, men kan de voorwaarden zoo inrichten dat het bestuur
toestemming kan geven, doch dan is er veel kans dat het zooveel
mogelijk toegeeft, de waardevermindering inziende. Te Miihlhausen
T noopte de geldelijke omstandigheid van menigen hoofdbewoner, de
Y maatschappij om een oog toe te drukken. (1)
` t Slaat het vorenstaande op winstderving, omdat de arbeider
in het gebruik wordt beperkt, eveneens wordt de oerkoepswaarde
` gedrukt. "
De voorwaarden konden toch eens door den rechter verbindend ‘
worden verklaard ook voor den tweeden kooper: ,,1nen kan het
l nooit weten" hoe de rechter er over zal oordeelen.
Al Voor dezen tweeden kooper is dat letter geen bezwaar; hij heeft
l destijds ook minder betaald.
j Wel is het er een voor den eersten eigenaar. Deze ontvangt
L daardoor minder, terwijl hij heeft moeten betalen naar de som die
de maatschappij heeft uitgegeven voor den grond, het bouw-
materieel, den verrichten arbeid, de rente van het kapitaal ende
il administratiekosten; en met in verband met de voorwcmrden. Door
r gunstige omstandigheden kan hij wel meer ontvangen; de waarde
l der huizen kan rijzen tijdens zijn bezit; doch dan zijn dat omstan-
. digheden vreemd aan ons geval; zonder voorwaarden zou hij zeker
‘ nog meer ontvangen. Het is ook mogelijk dat de waarde door
slechte omstandigheden is gedaald.
_ De voorwaarden verminderen dus, in alle opzichten, de waarde ,
van het pand. j
Nog iets. De arbeider wordt eigenaar, als gezegd, zonder, in den
regel althans, baar geld te hebben. Toch heeft hij misschien eens 1
wat noodig :· voor eene herstelling aan de woning b.v.; welnu, j l
voor eene te leenen som kan de woning als zekerheid strekken {
door een hypothecair verband; hij kan geld op hypotheek nemen. l
l Daar treedt hem echter art. 1215 B. W. in den weg. Dit ,
.` artikel bepaalt dat de eigenaar van onroerend goed, dat onder-
· l worpen is aan ontbindende voorwaarden, geen hypotheek kan toe
staan dan die aan diezelfde bepalingen is onderworpen. Nu heeft
l -...---
(’l) O. a. maakt reeds in *1867 het werk van Pénot, les cités ouvrières de Mulhouse
l etc. hiervan melding.
l
l
` l
l
I