HomeOver individueelen en gemeenschappelijken eigendom aan arbeiderswoningenPagina 42

JPEG (Deze pagina), 0.96 MB

TIFF (Deze pagina), 8.37 MB

PDF (Volledig document), 62.43 MB

·
niet dat die zwakheid van de beschermende kracht der voor- F~,'
waarde zich juist openbaart bij die wijze van overgang die het
meest voorkomt, - overgang bij verkoop namelijk. De erflater ­­
ik herhaal hier eene reeds eerder gemaakte opmerking - hoewel
hij door het contract ook zijne erfgenamen bindt, laat in den regel
te weinig na dan dat een verkoop kan uitblijven. Bovendien, door
verhuizing, door den enkelen wil om in plaats van de woning
geld te hebben, zal verkoop veelvuldig plaats hebben, reeds door
den oorspronkelijken bewoner.
Omdat nu al de besproken maatregelen van geringe duurzame `
waarde zijn, omdat zelfs de mogelijkheid voorhanden is dat er
niemand is om de handhaving te eischen, daarom, meen ik, op de
vraag zooeven herhaald, te moeten antwoorden: u
Er bestaat geen zeker/zcicl dat er tegen ontaarding vande cite, äl
op don duur, voldoende kan worden gewaakt.- l
Bij den gcmocnsciiappclvjken vorm daarentegen duoht ik geen l
verval; de reden waarom is met een paar woorden mee te deelen.
i
Vóórdat ik evenwel verder ga, wensch ik nog een invloed van
l de voorwaarden (met inbegrip van de servituten) aan te wijzen
' die, wel is waar, de instandhouding van de cite, waarover deze i
* afdeeling handelt, niet raakt, ­- maar hier behandeld kan worden i
om een nader terugkomen op die voorwaarden te voorkomen. T
Hoe weinig waarde zij mogen hebben tot bescherming van de ‘
cite, den eigenaar zijn zij gcldolvyk bepaald nadeelig.
Als een der voordeelen van den maatregel om den arbeider tot _
, eigenaar te maken van de door hem bewoonde woning, wordt
i genoemd, dat deze dan een kapitaal heeft. Wat wordt er-- daarge­
laten voor ’t oogenblik de wenschelijkheid om de woning als zoo-
danig te beschouwen - van dat kapitaal, door de voorwaarden?
De arbeider bewoont het huis met een groot gezin; dat gezin
vermindert in ledental; de hoofdbewoner wordt ouder; hij is reeds il
niet jong meer als hij eigenaar wordt; spaarpenningen in geld X.
heeft hij niet, evenmin als een uitkeering uit een pensioenfonds ,'
indien de utrechtsclie verzekering ter hand is genomen. Nu ziet · l
hij kans om zijn inkomen wat te vergrooten, door een paar kost-
gangers of door een der gehuwde kinderen bij hem in te nemen. Y
De voorwaarden verbieden het echter. Wat heefthij overigens
aan een huis dat te groot is geworden? Ruilen met een kleinere [
i
1
?

l
. l