HomeOver individueelen en gemeenschappelijken eigendom aan arbeiderswoningenPagina 41

JPEG (Deze pagina), 973.65 KB

TIFF (Deze pagina), 8.26 MB

PDF (Volledig document), 62.43 MB

_ ,7 .. ,
+
il
l 37
l.
FJ, ` Die servituten kunnen zelfs wel eens blijken het doel voorbij
te gaan.
, Zoodra een met servituut bezwaard pand is verkocht aan een
speculant, zal deze trachten om de dat pand beheerschende erven
te verkrijgen, omdat hij dan op het reeds gekochte vrij kan bouwen
`V en het terrein kan exploiteeren; hij is dus genegen voor dat 2**
fj pand meer uit te geven dan het op zich zelf waard is. De buren,
‘ die zooals ik reeds meer betoogde, hun geld hebben vastgezet in
de woning en dus weinig baar geld om handen hebben, vooral wedu-
wen die zoo goed wat ,,geld" kunnen gebruiken, zullen zwichten ·.
voor die hooge som. Of wel, hij zal alleen het servituut afkoopen.
jl ln beide gevallen loopt de cite even groote kans orn, ondanks
E. of beter ten gevolge van al die, met zorg en kosten vastgezette
ç voorwaarden, te ontaarden. ~
jl Bij de hoofdvraag in deze afdeeling, nl. de vraag of er bg indi-
l eicineelen eigenoloni tegen onicicrrciing mn cie cite te iecrken is, en
bij de nevenvraag omtrent de kracht van de voorwaarden - hetzij
" persoonlijke, hetzij zakelijke (servituten) - heb ik wat langer stil .
jl gestaan dan misschien strikt noodig was. Ik deed dat óók in het
Q belang van den individueelen eigendomsvorm zelf; wellicht kan, ‘
, bij de invoering daarvan, een of andere opmerking van eenig nut
zijn. Het meest deed ik het echter om te doen zien, hoeveel
° omslag zoude ik haast zeggen, hoeveel hulpmiddelen er worden 1
geeischt om te trachten het werk in stand te houden, terwijl toch
j i hun werkelijk beschermende kracht twijfelachtig is. Twijfelachtig, j
enkel reeds door de vrees die de maatschappij zal hebben voor
. jg . processen, met hun wisselvalligen (1) uitslag. Iets, wat op het-
lj zelfde neerkomt, als dat er wordt besloten veel ,,te laten loopen", l
wat weder op zijn beurt de cite benadeelt. Men vergete ook j
.l __“__i
L (*1) Hoe soms eene rechterlijke beslissing »op eens" van vroegere opvattingen kan
_. afwijken, leert een vonnis van de Rechtbank te Utrecht, opgenomen in het VVeekblrui
van het Becht n0. 5274, waarvan hier de vermelding ook voor de utrechtsche verze-
kering van belang kan zijn. Bij dat vonnis werd beslist dat een levensverzekering als
i een beding ten behoeve van een derde is te beschouwen, en het recht dus eerst ver- ·
I kregen is als die derde verklaard heeft van dat beding te zullen gebruik maken. De
4 zaak zelf doet hier minder ter zake. Genoeg zegt het als voorbeeld omtrent dc
Q wisselvalligheid van processen; eerst door dat vonnis - zegt de redactie van dat week-
tf blad - doet, indien zij zich niet bedriegt, die leer de intrede in onze rechtspraak.