HomeOver individueelen en gemeenschappelijken eigendom aan arbeiderswoningenPagina 39

JPEG (Deze pagina), 933.71 KB

TIFF (Deze pagina), 8.27 MB

PDF (Volledig document), 62.43 MB

,7 n. W ..

{fi
5 35
paald persoon toekome, en dan weder een aanbod te eischen waar-
door dat toekomen konde vervallen. Doch men wete wel, dat dan
à ten opzichte van deze perceelen de voorwaarde werkeloos is, en de
fi maatschappij geene gelegenheid heeft om de cite te ontlasten van
mogelijk verkeerde toestanden.
` j Waar dit het geval is, en waar de kans op handhaving, als
J de woning door verkoop zich in de tweede hand bevindt, mede
, zoo twijfelachtig is, daar noemde ik, meen ik, niet ten onrechte,
i · de beschermende kracht ook dezer voorwaarde gering. -
, Eene vraag al de behandelde voorwaarden rakende is nog deze:
wie zal voor de naleving zorgen?
j Het is namelijk niet zeker dat de maatschappij steeds kan
optreden. Zoodra de laatste woning is verkocht, is haar werkkring
afgeloopen; indien zij dan wordt ontbonden kan zij niet meer
i waken. Een ,,derde" kan het ook niet doen; deze zoude al zeer
" spoedig in de rechtszaal worden beantwoord met de daar wel
‘ bekende woorden: er komt tegenover mij geen eisch toe; ik heb
g met u niet te maken. Groot gevaar is er dan dat niemand de ,
voorwaarden verder naleeft.
Zal de maatschappij blijven bestaan alleen om toe te zien op
de handhaving?
W Zoo ja, dan heeft deze opmerking geen waarde. j
Zoo neen, dan heeft de bedoelde omstandigheid zeer zeker in-
g vloed en wordt de kracht der bedingen alweder geringer. -
i Tot nu was er steeds sprake van ooorwoiarden, van eeupersoow
"i. Mixen band, waarbij zich telkens de vraag voordeed of ieder van
i wien men wenschte dat hij daardoor gebonden zoude zijn, ook wer-
kelijk gebonden was.
`· Er is echter een vorm waarbij alle onzekerheid ophoudt, of de·
. persoon, die niet met de maatschappij onderhandelde, gehouden is
de gemaakte bepalingen na te komen. Ik bedoel den vorm van j
servimzfen. (1) ‘
` Niet alle voorwaarden kunnen tot servituut worden herleid;
‘ ook daarover is alweder strijd. Zoo is beslist, dat als servituut
I ~»---
2 (1) Ik vond dezen vorm voor ’t eerst genoemd in de voorstellen van het Bergisclie k
‘ Verein; elders zijn alle bepalingen persozmlijire verbintenissen.
2 . ä