HomeOver individueelen en gemeenschappelijken eigendom aan arbeiderswoningenPagina 37

JPEG (Deze pagina), 0.96 MB

TIFF (Deze pagina), 8.41 MB

PDF (Volledig document), 62.43 MB

. g..-~f ­­­
"`i"‘ vr l
l
T ­

E maar uit een contract, dat ten zijnen voordeele is gemaakt; hij
{ treedt uit eigen rechte- op. Is dit juist, dan mag daarop, bij het l
Y in geschrift brengen, wel worden gelet (I); de voorwaarden, die
` met den eersten bewoner zijn gemaakt, werken dan niet tegen l
Q den of tegen de begiftigde (2), tenzij het verzekeringscontract ~ de
' , polis - daaromtrent bepalingen inhoudt. Die verzekering wordt
daardoor echter niet aanlokkelijker, omdat de inrichting van zulk (
een polis met nevenbedingen m. i. licht tot rechtsvragen aanlei­ (
ding kan geven. · ‘
Na verkoop, iets wat, zooals ik eerder aantoonde, zoo dikwijls, I
· juist door de werking van de verzekering, zal voorkomen, ontstaat '
_ dan bovendien weder de vraag of die 2** kooper gebonden is. - T
Eene voorwaarde van eenigzins anderen aard dan de bespro­ I
A kenen, welke meermalen wordt voorgesteld om mede in de overeen l
" komst op te nemen, o. a. in het utrechtsche rapport, is deze:
‘ dat, bij voorgenomen verkoop, de woning eerst aan het bestuur l
moet worden aangeboden tot overname, op taxatie.
Indien dit beding, op het reeds meergenoemde doel - instand- _,
houding van de cite - van invloed is, dan is ontegenzeggelijk die
voorwaarde Ide eenvoudigste van allen. Immers, men heeft dan h,
met uitlegging van de anderen niets te doen. Deze behoeven .
eigenlijk niet eens te worden bedongen; al duurt het wat lang, (
~ en daarvoor is opname van die andere bepalingenmisschien
wel gewenscht, ·- de maatschappij zal, alleen door uiting te
geven aan haren wil, te eeniger tijd in het bezit kunnen komen (
van bijna alle erven die haar voorkomen de cite te bederven.
lr Niet zoude ik aanraden daaraan een tijdsbepaling toe te voegen. I
2 Te Mühlhausen o. a. is dat gebeurd; ,,de bevoegdheid tot ver-
koopen, zonder toestemming van het bestuur, is uitgesloten ge-
` durende 10 jaar na den overgang". Ik weet, zonder tijdsbepaling, j i
bindt men den eigenaar zeer; maar wat men vreest in de eerste (
10 jaar, kan evengoed gebeuren in het elfde jaar en zoo vervolgens.
M-A- l
(1) Ik weet niet of in het utrechtsche rapport hiermee rekening is gehouden; ik l
verwijs voor de literatuur over dit punt naar noot *1 op pagina 19.
. * _ (2) Het hier opgemerkte omtrent de gevolgen, in verband met het karakter van
' dezen overgang, kan ook slaan op de vroeger besproken voorwaarde betrekkelijk het
_ weren van >>verkeerde" personen (pag. 29.); ook dat dient met den begiftigde per-
soonlijk te worden geregeld.
· 3