HomeOver individueelen en gemeenschappelijken eigendom aan arbeiderswoningenPagina 33

JPEG (Deze pagina), 938.81 KB

TIFF (Deze pagina), 8.31 MB

PDF (Volledig document), 62.43 MB

tf
E
i
29
‘ vooral ook, omdat, bij twijfel, de uitlegging moet geschieden ten
voordeele van hem die zieh verbonden heeft (artikel 1385 Burger-
lijk Wetboek), m. a. w. ten nadeele van de cite. Of wel, laat men, ‘
wat ook kan worden bepaald, de beslissing over aan den steller
der voorwaarden, - wat hetzelfde ongeveer is als de voorwaarde
j dat voor alles toestemming moet worden verkregen, - dan hangt de
. bewoner geheel af van de andere partij; houdt deze streng aan
i de voorwaarden vast, zoo vermindert dat de waarde van de
j woningen, ­ waarover later; beslist deze veelal in het voordeel
van de bewoners, en daartoe ontstaat allengs een zekere drang, ,
Q dan is de cite weder in gevaar. Indien aan mijn buurman ten
l " zuiden vergunning wordt verleend om den tuin vol te bouwen,
. _ waarom dan ook niet aan mij; mijn tuin heeft, door gebrek aan `
l ,,zon", weinig waarde; en zoo gaat het voort.
lk meen de vraag, of voorwaarden, als hier bedoeld, in het
eerste tijdvak voldoende bescherming voor de cite kunnen geven,
‘ met ja te moeten beantwoorden, onder deze uitdrukkelijke bijvoe-
ging echter, dat de voorwaarden streng zijn en men er ook, zelfs
, met benadeeling van den individu, de hand er aan houde. --
Buiten het stellen van deze voorwaarden, is er nog een middel
A van bescherming, dat ik hier volledigheidshalve wil vermelden.
· Bij den verkoop kan de maatschappij zich het recht van weder-
koop bedingen; zij heeft dan niets te maken met uitlegging van
voorwaarden; zoodra zij meent dat iets verkeerds is gedaan, is
de uiting van haren wil, zonder meer, voldoende om de woning
terug te verkrijgen.
‘ Dat beding mag echter slechts voor 5 jaar worden gemaakt
(art. 1556 Burgelijk Wetboek), voor een langer tijdvak bedongen,
wordt het ingekort tot 5 jaar.
Hoe beschermend ook, werkt het dus tekort.
4 Het drukt bovendien den verkoop, omdat het beding ook tegen
een volgenden kooper loopt (art. 1558); hypotheek is aan dien ter-
mijn gebonden; over de som die teruggegeven moet worden, over
. de berekening daarvan, kunnen moeilijkheden ontstaan. l
l Ik meen dat het onnoodig is dit middel verder te bespreken. - -
Tot zoover, voor den tijd dat de woning behoort aan den eersten A
bewoner. ­
Gesteld dat alles goed gaat in dat eerste tijdperk, ­- eindelijk
i wat