HomeOver individueelen en gemeenschappelijken eigendom aan arbeiderswoningenPagina 32

JPEG (Deze pagina), 959.81 KB

TIFF (Deze pagina), 8.31 MB

PDF (Volledig document), 62.43 MB

l
28
vvoordén in dé ovéréénkomst op té nérnén. Op ééné zoodanigé in- u
klééding, formulééring, van hét contract toch, dat dé Woning, in
· dé noodigé gévallén, moét térugkéérén aan dé vcrccmgmg, daarop
wordé vóór allés gélét. Eérst dan is ér zékérhéid dat vérbétérd `
zal Wordén wat op of in hét pand dé grondbéginsélén van dé cité
aantast; van dé maatschappij alléén kan, zondér twijfél, Wordén «
vérvvacht dat zij daartégén zal vvakén. - j
Is nu, als mét inbégrip van dé ontbindéndé, dié voorvvaardén
géstéld zijn, dé cité béschérmd? ï
Ik méén, bij dé béantvvoording, tvvéé tijdvakkén in hét béstaan
dér cité té moétén ondérschéidén: ë t
hét ccrstc, waarin hij dié oorspronkélijk dé woning bévvoont _ i
én dus diréct mét dé maatschappij oontractéért, éigénaar is; ä
hét zfwccclc, Waarin één andér dan dié éérsté bévvonér én dié dus
niét diréct mét dé maatschappij in vérbinding staat, éigénaar is.
In hét éérsté tijdvak kunnén dié voorvvaardén voldoéndé I
zékérhéid oplévérén.
Om dé Woning haar oorspronkélijk karaktér, dat voor dén work-
man, té doén béhoudén, vvordé dan bépaald: niéts mag in of aan
dé Woning Wordén vérandérd. Dé tuin kan Wordén béhoudén, door,
zooals té Muhlhausén is géschiéd, té bépalén: hét is vérbodén ér `
in té bouwén. Hét ,,ovérvuld" Wordén, kan vvordén voorkomén
door té bépalén: niémand andérs dan dé éigénaar mét zijn Wéttig
gézin mag dé_ woning bévvonén.
Dat is allés zéér stréng; dan mag ook géén kamértjé vvordén
afgéschotén op zoldér ; in dén tuin géén stal voor één schaap of `
één bérghok vvordén gébouvvd; dan mag, als dé kindérén ér ,,uit"
zijn én dé oudérs zéér goéd één bron van iukomstén kondén
gébruikén, géén kostgangér vvordén génomén; dé oudérs mogén
géén géhuvvdé kindérén opnémén, géén dochtér dié vvéduvvé is
gévvordén; omgékéérd événrnin.
Dat zijn échtér dé gévolgén van dén mdwiducclcw éigéndoms¢ I
vorm, indién gij dé cité Wilt in stand houdén. Kiést gij mindér j
bépaaldé uitdrukkingén, formuléért gij niét préciés, dan hangt allés
té véél in dé lucht. Dé réchtér, hétzij dé gévvoné réohtér, hétzij
dé schéidsréchtér, zal hébbén uit té makén, of ééné voorwaardé is
ovértrédén; is dézé niét préciés géstéld, dan vérstaat dé één ér
dit ondér, dé andér dat, én ,,vvég" is dé zékérliéid voor dé cité;