HomeOver individueelen en gemeenschappelijken eigendom aan arbeiderswoningenPagina 31

JPEG (Deze pagina), 956.00 KB

TIFF (Deze pagina), 8.29 MB

PDF (Volledig document), 62.43 MB

I
27
ook gevolgen zijn van de omstandigheid dat alles voor en niets n
`j door of met de arbeiders is gedaan; maar er is toch, met het
j Sociaal Weekblad, grond om aan te nemen dat de mededeelingen ·
juist zijn, en de cite werkelijk ontaardt. -
2
Als van zelf doet zich daarom de vraag voor:
‘ g is er tegen die ontaarcling, die bij dan iaclvlvdclaeelen evlgeacloms-
t vorm te oerwachvfcn is, te waken?
Die vraag eischt eene toelichting.
Men kan allerlei bepalingen, -- met de strekking om de toestan- .
l den, zooeven besproken, te voorkomen, (1.) - als voorwaarden, in
j de eerste overeenkomst omtrent den koop en verkoop opnemen.
Zulke bepalingen zijn vrijwel regel bij elke cite. De woning mag
niet van bestemming veranderen en moet eene woning voor den
werkman blijven; kroegen mogen er niet gevestigd worden of beroepen
er in uitgeoefend, schadelijk voor de stoffelijke en zedelijke belangen
px van de omwonenden; de open ruimten mogen niet worden volgebouwd.
Verder: die overeenkomst is eene wederkeerige overeenkomst;
g dus, volgens art. 1302 Burgerlijk Wetboek, wordt voorondersteld
dat, wanneer een dier voorwaarden niet wordt nageleefd, de overeen-
Q komst wordt ontbonden, en de verbintenis ophoudt; de zaken
i keeren dan terug tot den vorigen stand. Daardoor kan de maat-
· schappij de woning terug verkrijgen.
Beter nog is het, ten einde alle tegenspraak daarover te voor-
2 komen, om de ontbindende voorwaarde, - of duidelijker, om een
beding dat, wanneer een der voorwaarden wordt overtreden, de
woning aan de maatschappij moet terugkeeren, (2) - met zooveel
huizen bedoeld eene woning of eene verzameling van vier woningen? De huizen nl.
' zijn te M. meestal in vier deelen verdeeld onder één dak,zoodat dus vier woningen
··§` een huis vormen; maisons a etage par groupe de quatre. Ook de Köl·n.ische Zeitzmy
_’ opperde destijds bedenkingen van dien aard over de verschenen brochure.
(4) Als voorwaarde zal tevens kunnen worden opgenomen de, op pag. 22, besproken
verplichting om de woning niet te verkoopen of te verhuren aan iemand die door het ‘
bestuur niet is »goedgekeurd", nl. de voorwaarde om te voorkomen dat minder ge-
_ wenschte personen de woning betrekken. I·Ietgeen verder omtrent de waarde der
voorwaarden wordt aangeteekend is ook daarop van toepassing; ik verwees destijds I
daaromtrent naar later.
(2) De regeling of, en welke som de maatschappij in dit geval moet teruggeven,
kan, als niet van belang voor het onderwerp dat ons bezig houdt, buiten bespreking
blijven.
; /4, ” -­=ï“'