HomeOver individueelen en gemeenschappelijken eigendom aan arbeiderswoningenPagina 28

JPEG (Deze pagina), 0.97 MB

TIFF (Deze pagina), 8.24 MB

PDF (Volledig document), 62.43 MB

24
Een ander voordeel betreft de herleving van de huis­industrie,
vooral in die streken waar eene bepaalde nijverheid inheemsch is. '“"
Door de meerdere spaarzaamheid in het verbruik van de grond-
stoffen kan de industrie in huis een voorsprong hebben boven die
in de fabriek; een groote hinderpaal is echter de beweegkracht;
zonder stoom kan zij de mededinging, in vele gevallen, niet vol-
houden. Zoude het nu zoo moeilijk zijn om, óf door die beweegkracht
zelf óf door een doorloopende werkas, in eenige woningen werk-
tuigen in beweging te brengen?
Van veel belang zoude het reeds zijn indien slechts de vrouw daar-
van konde gebruik maken; al waren de verdiensten wat geringer,
zij konde dan tehuis blijven. Zulke inrichtingen worden beschreven in
een reeds in 1846 uitgekomen werk van Ducpetiaux. Dr. Sax, in zijn
bekend werk die II/`oizmangszzrostcïocclc der cïrmcrcn Klassen, versche­ ·
nen in ’69, deelt mede dat te Coventry in Engeland de zijdeweverij
als huis-industrie wordt uitgeoefend op, door stoom bewogen, weef- ‘
getouwen; de beweging wordt langs geheele straten overgebracht. r
Indien dat, uit een werktuigkundig, oogpunt uitvoerbaar is, dan v
is het haast onvermijdelijk dat de woningen in eene hand zijn,
opdat niet een enkele, door zijn individueel eigendomsrecht, de ‘
toepassing van den maatregel verijdele.
Ten slotte nog een woord over den invloed op de ontwikkeling
·van het vereenigingsleven.
Ik wil niet beweren dat vereeniging alleen goede vruchten heeft
voortgebracht. Voor arbeiders is echter ·vercemgmg een belangrijk
middel om in welvaart vooruit te komen, al is het slechts door
de verbruiksvereenigingen; hoeveel goedkooper, om mij tot het
onderwerp te bepalen, zal het onderhoud der woningen niet kunnen .
geschieden als dat uit eene hand gebeurt.
Zeer zeker kom, bij individueelen eigendom, dat alles in ’t leven
worden geroepen. Doch bestaat er eenmaal zulk eene vereeniging .;
voor de woningen - hoeveel gemakkelijker zal dan niet die andere
tot stand komen; met de vis inertiae, de kracht der werkeloosheid, ¥
den lust om den toestand te laten zooals hij is, moet men rekening ‘
houden. ` ,
· Worden de woningen langs cooperatieven weg gebouwd, dan
bestaat geruimen tijd die band dien ik juist zoude wenschen.
Zoodra evenwel de woningen persoonlijk eigendom zijn geworden, _
is die band opgelost. Hier kan de utrechtsche verzekering