HomeOver individueelen en gemeenschappelijken eigendom aan arbeiderswoningenPagina 27

JPEG (Deze pagina), 952.03 KB

TIFF (Deze pagina), 8.22 MB

PDF (Volledig document), 62.43 MB

{ . een r--w*m­ ..·.
{ 23
persoon blijkt te zijn;_ iets wat, bij den individueelen eigendom,
Fi zeker niet of althans niet anders dan met behulp van zeer inge-
S wikkelde bepalingen kan geschieden.
Die Bewohner des Agneta Parks, zegt Hitze, sind so (namelijk
door den gemeenschappelijken eigendom) vor dem Znzug - hij
had er bij kunnen voegen: sogar vor dem Verbleiben - zweifel-
hafter Elemente geschützt.
Het eigen belang der leden, hierin bestaande dat de leegstaande
woning geldelijk verlies veroorzaakt, zal er, behoudens de noodige
; waarborgen in de statuten te geven, wel toe bijdragen dat niet ·
{ lichtvaardig wordt gehandeld. - i
( Buiten het genoemde, heeft de door mij aangeprezen vorm, voor
’ de personen, nog een paar voordeelen die ik thans wil bespreken.
I Hij doet belastinggelden uitsparen.
Bij individueelen eigendom blijft, dit is de regel, de woning
behooren aan de bouwmaatschappij totdat de koopprijs is afgedragen.
{ Bij den overgang aan den bewoner moeten dus op nieuw rechten
gl. worden betaald overeenkomstig den prijs van het overgedragene,
‘ bestaande uit grond en gebouw. Die som beloopt, alles te samen-
genomen (als registratierecht, overschrijving, opcenten), ongeveer
f 65.-, voor eene woning van f 1000. Zij moet verder bij elken
overgang, die niet binnen het jaar plaats vindt, worden '
i betaald. .
i Bij den gemeenschappelijken eigendom is geen overgang op de
leden. De kosten van rechten daarvoor worden dus gespaard.
Het bedrag daarvan kan worden aangewend, als ’t ware om
{ de afbetaling van de opgenomen gelden te bespoedigen; het
kan ook den leden tegoed komen, hetzij door den huurprijs te
verlagen, hetzij door de woning beter of ruimer te maken of den
·~ç omliggenden grond, den tuin, te vergrooten. (1)
{ Ook kan voor die som, in eens betaald, voor een 20­jarigen man,
T bij het Nederlandsche werklieden-pensioenfonds een pensioen worden
E gekocht van f 1.- per week op 60-jarigen leeftijd. Tarief B. H.
{ -.
ik ..
{ (‘l) Von Bodelschwingh wgst er op van hoe groot belang het is dat er bij de
{ woning zij een behoorlijk stuk grond, geschikt om vruchten te verbouwen. Hoe meer
, werk dat, tot zekere hoogte, vordert, hoe minder aanleiding er is dat de vrouw, welke
{ . dien grond kan in order houden, elders verdiensten gaat zoeken.
1
l
ï
A