HomeOver individueelen en gemeenschappelijken eigendom aan arbeiderswoningenPagina 26

JPEG (Deze pagina), 913.98 KB

TIFF (Deze pagina), 8.22 MB

PDF (Volledig document), 62.43 MB

22 ·
voorwaarde op te nemen dat de woning niet verkocht of ver-
huurd mag worden zonder dat die volgende bewoner is ,,goedgekeurd". FI
Op den tweeden kooper is er dus, althans eenig, toezicht. 2
Doch als deze op zijn beurt verkoopt, is hij dan ook door die
bepaling gebonden; m. a. w. is de maatschappij zeker dat zij óók
dan verkeerde personen kan weren?
Op het hoofdbeginsel dat deze vragen beheerscht, kom ik later,
op een meer geschikte plaats, terug; hier moge het voldoende zijn
·te vermelden dat het antwoord niet bepaald kan zijn; het handelt
zich hier om een rechtsvraag die in tweeerlei zin kan worden en l
ook is beantwoord. - I
Het utrechtsche rapport laat bij de verzekering toe dat de
woning in eigendom kome aan de weduwe, kinderen of een per- I
soon ter keuze `van den verzekeringnemer. Als die persoon niet ’
,.deugt", staat de cite aan zijn invloed bloot; hoe dat te weren? I
Hoe zal ’t gaan als de erfgenaam zelf de woning wil bewonen
en niet ,,deugt"?
Bepaald onmogelijk zal ’t wel niet zijn om in deze gevallen te
voorzien. Maar de bepalingen kunnen, door hun kunstmatigheid,
allicht aanleiding geven tot processen; zij doen ook den betroffene ‘
aan banden leggen.
Mij komt het voor dat het zeer moeilijk is om op den duur, i
bij mclicidueelcn eigendom, ,,verkeerde" personen uit de cite te
weren. - r
Blijven de woningen daarentegen aan de vereeniging, dan heeft
deze alle macht in handen om op de eenvoudigste wijze een niet- I
gewild persoon, bij elke wisseling van bewoners, te weren; de
woning behoort aan de maatschappij; zij verhuurt niet aan iemand J
dien zij onwaardig keurt.
Verkregen rechten, bv. dat de weduwe mag blijven wonen,
behooren te worden eerbiedigd. Doch zelfs kan het contract zóó ;
worden ingericht dat iemand, toegelaten zümlc, de woning moet
verlaten (1) voor ’t geval dat hij mi de toelating een ,,verkeerd" r
(1) Eene bepaling omtrent regeling van de geldelijke aangelegenheden zal, voor deze
gevallen, mede in het contract moeten worden opgenomen; het is echter onnoodig dat I
hier uitvoerig te bespreken. Door bescliikbaarstelling van het te goed, of wil men door {
overname. van de zijde der vereeniging, van de aandeelen, alles in de statuten te i
regelen, kan ook de geldelijke band met zulk een lid worden verbroken. Q
I
I
I
I ,
I